Title: Produktové a procesní inovace
Other Titles: Product and process innovation
Authors: Timková, Kristýna
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23351
Keywords: projekt;projektový management;logický rámec;inovace;inovační projekt;procesní inovace
Keywords in different language: project;project management;logical frame matrix;innovation;innovative project;proces innovation
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o tématu produktových a procesních inovací. V teoretické části je podrobně zpracována problematika projektového managementu, projektu jako takového a jeho životního cyklu. Jsou zde vysvětleny základní principy inovačního procesu a popsány jednotlivé druhy inovací. Praktická část této bakalářské práce přináší poznatky o tom, jakým způsobem probíhá aplikace inovačního projektu v praxi, a to na konkrétním příkladu společnosti Loma Systems s.r.o., která úspěšně aplikovala inovaci výrobního procesu v praxi. Komparace teoretických předpokladů a skutečně využitých metod použitých při inovačním procesu v praxi přinesla zajímavé poznatky. Důležitým poznatkem této práce je skutečnost, že ne vždy je v praxi postupováno striktně podle teorie. Zároveň však tato práce ukázala, že při uplatnění základních teoretických principů lze vlastní proces inovace výrobního procesu v praxi úspěšně aplikovat.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis discusses the topic of product and innovation process. The theoretical part is based on elaborated project management issues, such as project and its lifecycle. The bachelor´s thesis explains the basic principles of the innovation process and describes the different types of innovation. The practical part of this bachelor´s thesis brings information about how the application of an innovative project works in practice, with the specific example of Loma Systems Ltd., which successfully applied innovation of the production process. Comparison of theoretical assumptions and actual methods used in the innovation process in practice brought some interesting insights. An important finding of this work is the fact that the theory is not always strictly followed in practice. At the same time, however, this work has shown that if the basic theoretical principles are applied, then innovation of the production process can be successfully applied into the practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K15B0398P_Timkova_Kristyna .pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_Timkova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce650,61 kBAdobe PDFView/Open
BP_Timkova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce669,16 kBAdobe PDFView/Open
BP_Timkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.