Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of a selected company
Authors: Chlebková, Pavlína
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23387
Keywords: konkurenceschopnost;porterova analýza konkurenčních sil;pest analýza;benchmarking;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;porter analysis;pest analysis;benchmarking;swot analysis.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti ALVAIT s.r.o. Teoretická část definuje základní pojmy týkající se konkurenceschopnosti, nadále jsou vymezeny metody, jimiž ji lze zhodnocovat. V druhé části jsou tyto metody aplikovány do praxe. V úvodu se nachází představení společnosti, poté je analyzováno mikroprostředí, mezoprostředí a makroprostředí podniku. Je tak činěno prostřednictvím Porterovo analýzy konkurenčních sil, PEST analýzy a benchmarkingu. Výstupem výše zmíněných metod je SWOT analýza, na kterou navazují vlastní navrhnutá opatření. Tato opatření mají přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a posílit tak postavení sledované společnosti v tržním prostředí.
Abstract in different language: Presented bachelor's thesis is focused on competitiveness analysis of the company ALVAIT s.r.o. Theoretical part of the thesis describes basic terms concerning the competitiveness, followed by stating of methods that are used for it's evaluation. Next part of the thesis applies mentioned methods in practice. The beginning of the work includes the company characteristics, followed by the micro, meso and macro environmental analyses. It is done by the Porter's analysis, PEST analysis and benchmarking analysis. Studied analyses are resulting in SWOT analysis and the purposes for the company improvements. Presented purposes are designed to raise the competitive advantage of the company and enhance it's position on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP CHLEBKOVA Pavlina.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
BP_Chlebkova_OP.pdfPosudek oponenta práce630,8 kBAdobe PDFView/Open
BP_Chlebkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
BP_Chllebkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.