Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: Effect of the environment on a specific company
Authors: Skřivan, Lukáš
Advisor: Šimonová Lenka, Ing.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23408
Keywords: okolí podniku;pestle analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: company's environment;pestle analysis;porter's five forces model;financial analysis;swot analysis
Abstract: Tématem bakalářské práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem této práce je analyzovat vlivy okolí, které působí na firmu Václav Duda rekonstrukce staveb. Podle výsledků analýz je navrženo optimální opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V praktické části se analýza makroprostředí provádí pomocí PESTLE analýzy a pro analýzu mezoprostředí se využívá Porterův model pěti sil. Analýza mikroprostředí se provádí pomocí organizační struktury podniku, finanční analýzy a marketingového mixu. SWOT analýza podniku je založena na předchozích analýzách prostředí. Poté je navrženo optimální strategické řešení. V závěru práce jsou navrhovaná opatření vedoucí ke zlepšení pozice podniku na českém trhu.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is the effect of the environment on specific company. The aim of this thesis is to analyse the environmental influences that affect the company Vaclav Duda reconstructions of buildings. According to the results of analyses suggested optimal measures to improve competitiveness. This study is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on definitions of technical terms that relate to the practical part. The practical part of analysis of macroenvironment using PESTLE analysis and analysis of competitiveness is used Porter's five forces model. Microenvironment analysis is performed using the company's organizational structure, financial analysis and marketing mix. SWOT analysis is based on previous analyses of the environment. Then it is suggested an optimal strategic solution. In conclusion, the proposed measures to improve the company's position.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Skrivan_Lukas_2016.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_Skrivan_OP.pdfPosudek oponenta práce663,35 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skrivan_VP.pdfPosudek vedoucího práce743,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_Skrivan.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.