Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the selected company
Authors: Vachovcová, Hana
Advisor: Šimonová Lenka, Ing.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23411
Keywords: konkurenceschopnost;porterův model pěti sil;pest analýza;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;porter´s five forces;pest analysis;financial analysis;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti Cobatt Czech s.r.o. Cílem této práce je provedení analýz makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí podniku. Teoretická část práce zpracovává definici pojmů spjatými s konkurenceschopností a charakterizuje metody, které jsou využívány při hodnocení konkurenceschopnosti podniku. V praktické části je představen podnik, který je předmětem analýzy. Makroprostředí je popsáno pomocí PEST analýzy, mezoprostředí pomocí Porterova modelu pěti sil. Mikroprostředí podniku je analyzováno pomocí analýzy poměrových ukazatelů. Výstupem všech analýz je SWOT analýza s níž je spjato také doporučení vhodné strategie pro společnost. V závěru práce se nacházejí doporučení autorky pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is focused on analyzing the competitiveness of Cobatt Czech Ltd. company. The aim of this thesis is to carry out the analysis of external and internal business environment. The theoretical part handles the definition of the concepts which are connected to the competitiveness and describes the methods that are used in evaluating the competitiveness of the company. In the practical part there is introduced the company which is subject of analysis. For describing the macro-enviromental factors is used the PEST analysis, for understanding powers in business situation is used Porte´s Five Froces model. Micro-enviromental factors are analyzed by using of financial ratios. The output of the analysis is the SWOT analysis, which is connected with suitable strategy solution for company. In conclusion of the thesis there are some recommendations from the author for increasing business competitiveness
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vachovcova_K13B0137P.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vachovcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce739,13 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vachovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vachovcova.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.