Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the business organization
Authors: Vorlíková, Magdalena
Advisor: Šimonová Lenka, Ing.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23415
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů;analýza rozdílových ukazatelů;analýza soustav ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio analysis;analysis of differential indicators;analysis of system parameters
Abstract: Tématem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku společnosti PPG Deco Czech a.s. V první kapitole je uvedena charakteristika zvoleného podniku. Další část práce se zabývá finanční analýzou. Tato kapitola vysvětluje pojem finanční analýza, charakterizuje jednotlivé uživatele finanční analýzy, zdroje dat pro finanční analýzu a také metody finanční analýzy. Dále se zaměřuje na ukazatele finanční analýzy, mezi které patří absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele a soustavy ukazatelů. Teoretická část práce se plynule prolíná s praktickou částí. Údaje potřebné k výpočtu výsledných hodnot v praktické části jsou získány z finančních výkazů společnosti za roky 2011 - 2014. Ve třetí kapitole se nachází zhodnocení ekonomické situace firmy PPG Deco Czech a.s. Poslední část práce je věnována navrhovaným změnám vedoucím ke zlepšení finanční situace podniku.
Abstract in different language: The topic of the thesis is to evaluate the economic situation of the company PPG Deco Czech a.s. The first chapter describes characteristics of the selected company. Another part of the work deals with the financial analysis. This chapter explains the term financial analysis, describes individual users of the financial analysis, data sources for the financial analysis and methods of the financial analysis. It also focuses on indicators of the financial analysis, to which belong absolute indicators, ratio indicators, differential indicators and system of indicators. The theoretical part continuously mingles with the practical part. The data needed to calculate the resulting values in the practical part are obtained from the Company's financial statements for the years 2011 - 2014. In the third chapter there is the evaluation of the economic situation of the company PPG Deco Czech a.s. The last part of the thesis is dedicated to suggested changes leading to improve the financial situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vorlikova.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vorlikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce649,42 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vorlikova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce588,74 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vorlikova.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.