Title: Poresuscitační péče
Other Titles: Postresuscitation care
Authors: Počtová, Aneta
Advisor: Sviták Roman, MUDr.
Referee: Kasal Eduard, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24961
Keywords: kardiopulmonální resuscitace;přednemocniční péče;nemocniční péče;akutní koronární syndrom;poresuscitační péče;cílená regulace tělesné teploty;hypotermie;rehabilitace
Keywords in different language: cardiopulmonary resuscitation;prehospital care;hospital care;acute coronary syndrome;postresuscitation care;targeted temperature management;hypothermia;rehabilitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kardiopulmonální resuscitace a následné poresuscitační péče. V teoretické části se zabýváme kardiopulmonální resuscitací dospělých, kde se zaměřujeme na základní neodkladnou resuscitaci a navazujeme s postupy rozšířené neodkladné resuscitace. V další kapitole seznamujeme s postupy poresuscitační péče se zaměřením na cílenou regulaci tělesné teploty. Praktickou část jsme zaměřili pouze na cílenou regulaci tělesné teploty, kde jsme pomocí dotazníkového šetření porovnali postupy této metody ve vybraných zdravotnických záchranných službách a ve vybraných nemocničních zařízeních v České republice a v Nizozemsku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of cardiopulmonary resuscitation and subsequent post-resuscitation care. The theoretical part deals with adult cardiopulmonary resuscitation, where we focus on basic life support and we continue with guidelines of advanced life support. In the next chapter we introduce the guidelines for post-resuscitation care with specialization in targeted temperature management. The practical part focuses only on the targeted temperature management, where we used a questionnaire survey to compare the guidelines of this method in selected emergency medical services and in selected medical centres in the Czech Republic and the Netherlands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Poctova_2016.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Poctova VP.pdfPosudek vedoucího práce894,44 kBAdobe PDFView/Open
Poctova OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Poctova.pdfPrůběh obhajoby práce392,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.