Title: Odpadové hospodářství na komunální úrovni - město Teplá
Other Titles: The waste managment at the municipal level in Teplá
Authors: Lambertová, Kateřina
Advisor: Sedláček Pavel, MUDr.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24992
Keywords: odpad;komunální odpad;odpadové hospodářství;nakládání s odpady;sběrný dvůr
Keywords in different language: waste;municipal waste;waste managment;waste handling;waste collection point
Abstract: Tématem bakalářské práce je ,,Odpadové hospodářství na komunální úrovni město Teplá". Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsána definice odpadů, povaha obce a její vztah k nakládání s odpady a systémy zpracování pevných odpadů. Dále jsou v teoretické části popsány nejčastější mýty v odpadovém hospodářství a jak mají být odpady dále využity povinnosti původce odpadů. Ve městě Teplá je odpadové hospodářství, co se týče ze strany občanů a povinnosti třídit odpady, na velmi malé úrovni, proto se dále práce zabývá poplatky za komunální odpad a hodně diskutuovaným tématem sběrných dvorů. V praktické části je popsáno, jak probíhalo dotazníkové šetření u zvolených skupin respondentů, jimiž byli obyvatelé města Teplá a žáci ZŠ v Teplé, a následné vyhodnocení všech stanovených hypotéz a otázek v dotazníku.
Abstract in different language: The topic of the thesis is "The waste management at the municipal level in Teplá". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the definition of the waste, the disposition of the municipality and its relation to the waste management and the system of the solid waste handling. Afterwards, the most frequent myths about the waste management and also the ways of a further waste utilization the duties of a waste generator are described in the theoretical part. Given that the waste management as far as the citizens and the duty to sort the waste is at a very low level in Teplá, the thesis further deals with charges for the municipal waste and a widely discussed issue of waste collection points. The practical part describes the research done with the selected groups of respondents. They were the citizens of Teplá and the pupils of the Primary school in Teplá. Finally, there is the evaluation of hypothesis and questions defined in the questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lambertova Katerina.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Lambertova VP.pdfPosudek vedoucího práce928,26 kBAdobe PDFView/Open
Lambertova OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Lambertova.pdfPrůběh obhajoby práce378,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.