Title: Srovnání kvantity a kvality nukleových kyselin izolovaných z histologických řezů různého stáří
Other Titles: Comparing the quantity and quality of nucleic acids isolated from histological sections of various ages
Authors: Smolová, Barbora
Advisor: Pešta Martin, RNDr. Ph.D.
Referee: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25444
Keywords: analýza dna ffpe glioblastom izolace metody mirna nádor nádory jater nádory štítné žlázy nk rna rt - pcr
Keywords in different language: analysis dna ffpe glioblastoma isolation liver tumors methods mirna na rna rt - pcr thyroid tumors tumor
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán vznik, iniciace a růst nádorového onemocnění, včetně faktorů schopných vyvolat změny v genomu buněk organismu a genů, jejichž poškození vede k nádorové progresi. Dále je v teoretické části kapitola věnovaná metodám analýzy patogeneze nádorů, která zahrnuje jak hodnocení změn metodami molekulární biologie, ale i histologie a imunoanalýzy. Praktická část začíná definováním cílů a metodikou práce. Následuje část věnovaná metodám izolace NK a poté podrobný popis izolace NK na silikátovém povrchu, což je princip kolonkové metody, kterou jsem ve své práci použila. Následují naměřené parametry izolované DNA a RNA, statistické vyhodnocení a interpretace výsledků.
Abstract in different language: This bachelor thesis consists of two parts: the theoretical one and the practical one. In the theoretical part there are described origin, initiation and growth of the neoplastic disease, including the factors triggering the changes in a genome of cells of organisms and genes, whose damage leads to a cancerous growth. Additionally, this part contains a chapter dedicated to the methods of analysis of tumor pathogenesis, which includes both evaluation of changes to the methods of molecular biology, but also histology and immuno-analysis. The practical part begins by defining the objectives and methodology of the work. The following is a section devoted to the methods of isolation of NA, and then a detailed description of the isolation of the NA above the surface, which is the principle column method, which I core in my work. The following are the measured parameters of the isolated DNA and RNA, statistical evaluation and interpretation of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Smolova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Smolova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Smolova.pdfPrůběh obhajoby práce589,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.