Název: Numerické testování virtuálního modelu lidského těla v podmínkách dynamického zatížení podle norem FAR 23.562 a 25.562: předběžná studie
Numerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study.
Autoři: Lindstedt, Lukasz
Vychytil, Jan
Dziewoński, Tomasz
Hynčík, Luděk
Citace zdrojového dokumentu: LINDSTEDT, Lukasz, VYCHYTIL, Jan, DZIEWOŃSKI, Tomasz, HYNČÍK, Luděk. Numerical tests of the virtual human model response under dynamic load conditions defined in federal aviation regulation part 23.562 andD 25.562: preliminary study. Archive of Mechanical Engineering, 2016, roč. 63, č. 4, s. 511-530. ISSN 0004-0738.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: De Gruyter
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25997
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000390821200003
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85008191030
000390821200003
2-s2.0-85008191030
ISSN: 0004-0738
Klíčová slova: certifikace sedaček;modely lidského těla;Virthuman;počítačové simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: seat certification;human models;Virthuman;computer simulations
Abstrakt: Hlavním cílem výzkumu bylo ověření mechanické odezvy modelu lidského těla při zatížení, které může nastat při nehodách letadel. Zároveň bylo cílem porovnat výsledky analýzy s experimentálními daty dostupnými v literatuře. Při simulacích byl využit model VIRTHUMAN. Autoři se zaměřili na případy popsané v normách FAR, část 23.562 a 25.562. Analýza spočívala v porovnání kompresní síly v bederní páteři naměřené na figuríně FAA HIII (experiment) a vypočtené pomocí modelu VIRTHUMAN. Provedené analýzy vedly k uspokojivé shodě mezi experimentálními daty a simulací. Archive of Mechanical Engineering
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the presented research was to check mechanical response of human body model under loads that can occur during airplane accidents and compare results of analysis with some results of experimental tests described in literature. In simulations the VIRTHUMAN model was used. The authors focused on conducting calculations for the case introduced in FA Regulations Parts 23.562 and 25.562. The analysis consists in comparison of compression load measured in lumbar section of spine of the FAA HIII Dummy (experimental model) and in the Virthuman (numerical model). The performed analyses show satisfactory agreement between experimental data and simulated Virthuman responses.
Práva: Plný text není přístupný.
© De Gruyter
© BY-NC-ND 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
2016_AME.pdf1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD