Název: H-antimagické nesouvislé grafy
On H-antimagicness of disconnected graphs
Autoři: Bača, Martin
Millerová, Miroslava
Ryan, Joe
Semabičová-Feňovčíková, Andrea
Citace zdrojového dokumentu: BAČA, Martin, MILLEROVÁ, Miroslava, RYAN, Joe, SEMABIČOVÁ-FEŇOVČÍKOVÁ, A. On H-antimagicness of disconnected graphs. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 2016, roč. 94, č. 2, s. 201-207. ISSN 0004-9727.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Cambridge University Press
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26001
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84962128019
2-s2.0-84962128019
ISSN: 0004-9727
Klíčová slova: H-pokrytí;super a,d-H-antimagické ohodnocení;sjednocení grafů
Klíčová slova v dalším jazyce: H-covering;super a,d-H-antimagic labelling;union of graphs
Abstrakt: Prostý graf G má H-pokrytí, jestliže každá hrana v E(G) je v podgrafu grafu G, isomorfním s H, a (a, d)-H-antimagické totální ohodnocení grafu G, majícího H-pokrytí, je bijektivní zobrazení množiny vrcholů V(G) a hran E(G) grafu G na množinu celých čísel {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} takové, že pro každý podgraf H’ isomorfní s H součet ohodnocení všech hran a vrcholů náležících H’ tvoří aritmetickou posloupnost s prvním členem a, a společným rozdílem d. Ohodnocení je super, jestliže nejmenší možná ohodnocení jsou na vrcholech. V článku zkoumáme super (a,d)-H-antimagická ohodnocení disjunktního sjednocení grafů pro d=|E(H)|−|V(H)|.
Abstrakt v dalším jazyce: A simple graph G admits an H-covering if every edge in E(G) belongs to a subgraph of G isomorphic to H. An (a, d)-H-antimagic total labeling of a graph G admitting an H-covering is a bijective function from the vertex set V(G) and the edge set E(G) of the graph G onto the set of integers {1, 2, . . . , |V (G)| + |E(G)|} such that for all subgraphs H’ isomorphic to H, the sum of labels of all the edges and vertices belonging to H’ constitute the arithmetic progression with the initial term a and the common difference d. Such a labeling is called super if the smallest possible labels appear on the vertices. In this paper, we study super (a,d)-H-antimagic labellings of a disjoint union of graphs for d=|E(H)|−|V(H)|
Práva: Plný text není přístupný.
© Cambridge University Press
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Bull-Austral-Math-Soc-94-2016-201-207.pdf149,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26001

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD