Title: Rychlá palatinální expanze ve smíšeném chrupu, stabilita
Rapid palatal expansion in mixed dentition, stability
Authors: Chrášťanská, Dana
Böhmová, Hana
Marek, Patrice
Citation: CHRÁŠŤANSKÁ, Dana, BÖHMOVÁ, Hana, PATRICE, Marek. Rapid palatal expansion in mixed dentition, stability. Ortodoncie, 2017, roč. 26, č. 1, s. 25-31. ISSN 1210-4272.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26127
ISSN: 1210-4272
Keywords: rychlá palatinální expanze;smíšený chrup;stabilita;perimetr;mezišpičáková šířka;mezimolárová šířka;sklon molárů
Keywords in different language: rapid palatal expansion;mixed dentition;stability;perimeter;intecanine width;intermolar width;molar inclination
Abstract: Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit změny v horním a dolním zubním oblouku po rychlé palatinální expanzi (RPE) ve smíšeném chrupu a stabilitu expanze do období stálého chrupu. Materiál: První soubor (skupina HYRAX) tvořilo 18 pacientů, kteří neprodělali za sledované období žádnou ortodontickou terapii. U obou souborů byly hodnoceny změny v horním zubním oblouku a v dolním zubním oblouku. Metodika: Na trojrozměrných digitalizovaných modelech byly měřeny následující parametry: perimetr, mezišpičáková a mezimolárová šířka, sklon prvních stálých molárů v horním a dolním zubním oblouku a plocha průřezu patra. Měření bylo provedeno ve třech různých časech u skupiny HYRAX: před začátkem terapie (T1), po sejmutí fixního expanzního aparátu (T2), a po ukončení výměny chrupu (T3); a ve dvou různých časech u kontrolní skupiny: období smíšeného chrupu (T1) a po dokončení výměny chrupu (T3). Z naměřených hodnot byla hodnocena změna parametrů po expanzi, recidiva a stabilita do období stálého chrupu. Závěr: Rychlá palatinální expanze ve smíšeném chrupu vedla v horním zubním oblouku ke zvětšení perimetru, mezimolárové a mezišpičákové šířky, napřímení kompenzačně vestibulárně skloněných molárů a zvětšení plochy patra do období stálého chrupu. Dolní zubní oblouk nebyl expanzí příliš ovlivněn, docházelo pouze k napřimování dolních molárů a mírnému zvětšení mezišpičákové šířky.
Abstract in different language: Aims: The study focused on the evaluation of changes in upper and lower dental arch following rapid palatal expansion (RPE) in mixed dentition and the expansion stability into the permanent dentition. Material: The first sample (HYRAX group) included 31 patients with RPE in mixed dentition. The second sample (CONTROL group) included 18 patients without any orthodontic therapy during the period monitored. In both samples the changes in upper and lower dental arches were evaluated. Method: In 3D digitalized models the following parameters were measured: perimeter, intercanine and intermolar width, inclination of first permanent molars in upper and lower arch, and surface of palate cross-section. Measurements took place at three different times in HYRAX group: prior to therapy (T1), after removal of fixed expansion appliance (T2), after the dentition change (T3); and at two times in CONTROL group: mixed dentition period (T1), after the dentition change (T3). The values measured served for the evaluation of the parameters after expansion, relapse and stability into the permanent dentition. Conclusion: Rapid palatal expansion in mixed dentition resulted in the upper dental arch in increased perimeter, intermolar and intercanine width, uprighting of vestibularly inclined molars, and increased surface of palate into the permanent dentition. The lower dental arch was affected by the expansion mildly, only lower molars went upright and intercanine width increased moderately.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká ortodontická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek-Ortodoncie-01-2017-02.pdf434,91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD