Title: Faktory ovlivňující opoždění při diagnostice a léčbě pacientů s AIM
Other Titles: Factors affecting the lateness of diagnosis ant treatment of acute myocardial infarction
Authors: Mourek, Jan
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27266
Keywords: infarkt myokardu;zpoždění;příznaky;bolest;doporučení
Keywords in different language: heart attack;delay;symptom;pain;recommendation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují zpoždění v diagnostice a léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii lidského srdce, definuje typy ischemické choroby srdeční a popisuje patofyziologii infarktu myokardu. Dále popisuje i proces diagnostiky infarktu a jeho léčby jak v přednemocniční tak i nemocniční péči. V poslední kapitole teoretické části se zabýváme časovými intervaly od nástupu příznaků srdečního infarktu do jeho konečného ošetření. Praktická část studie využívá případových studií se zvláštním důrazem na specifika chování pacientů a následně záchranné služby po zjištění prvních příznaků infarktu. Včetně rozhodování o léčbě a následném předání pacienta do nemocnice. Dále jsme se pokusili rozebrat možné vlivy na sledované časové intervaly, a to buď ze strany pacienta, nebo zdravotnické záchranné služby.
Abstract in different language: This thesis examines the factors that influence delays in diagnosis and treatment of patients with acute myocardial infarction. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the human heart, defines the types of coronary heart disease and describes the pathophysiology of myocardial infarction. It also describes the process of diagnosing a heart attack and its treatment in both prehospital and hospital care. The last chapter of the theoretical part deals with the time intervals from the onset of symptoms of a heart attack to its final treatment. The practical part of the study uses case studies with particular emphasis on specific patient behavior and subsequent rescue services care after the detection of the first symptoms of a heart attack., Including decisions about treatment and subsequent transfer of the patient to the hospital. Next, we tried to analyze the potential impacts on the monitored time intervals, either by the patient or emergency medical services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fakulta zdravotnickych studii.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Mourek VP.pdfPosudek vedoucího práce910,29 kBAdobe PDFView/Open
Mourek OP.pdfPosudek oponenta práce886,39 kBAdobe PDFView/Open
Mourek.pdfPrůběh obhajoby práce403,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.