Title: Optimalizace radiačního pole při snímkování novorozenců - velikost a tvar
Other Titles: Optimalization of Radiation Field at Scanning in Newborns- Shape and Size
Authors: Havryshyna, Oleksandra
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27285
Keywords: optimalizace;novorozenec;radiologický asistent;kolimace;kolimátor
Keywords in different language: optimalization;newborn;radiologist;collimation;collimator
Abstract: Předložená bakalářská práce má uvést čtenáře do řešení problému v podobě zmenšování ozařovaného pole při snímkování novorozenců. V práci jsou předloženy metody, kterými se tato problematika řeší, tj. výroba kolimační pomůcky a testování její funkcionality na podkladě reálných hodnot získaných z obrazové dokumentace. Výstupem bakalářské práce je zrekonstruovaný kolimátor a naměřené hodnoty určující radiační zátěž bez použití kolimace a za použití kolimace. Tyto hodnoty jsme získali během testovacího snímkování, při kterém jsme nasimulovali stejné podmínky jako při klasickém snímkování plic u nedonošených novorozenců mobilním rentgenovým přístrojem.
Abstract in different language: The submitted bachelor´s thesis is supposed to introduce readers to the issue of solving the problem in the form of reducing of radiated zone during X-raying of new born babies. In the thesis there are presented the methods through which this problem is solved. This is namely production of the collimation aid and testing of its functionality on the basis of real values obtained from visual documentation. Output of the bachelor´s thesis is represented by the reconstructed collimator and the measured values determining radiation load without use of collimation and with use of collimation. These values have been obtained in the course of testing imaging in the course of which we simulated up the conditions identical to those for classical imaging of lungs of premature new born babies through mobile X-ray device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- optimalizace radiacniho pole pri snimkovani.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Havryshyna VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Havryshyna OP.pdfPosudek oponenta práce924,52 kBAdobe PDFView/Open
Havryshyna.pdfPrůběh obhajoby práce395,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.