Title: Porovnání radiační zátěže pacienta při diagnostickém LO na PET/CT hybridním skeneru v roce 2006 a 2014.
Other Titles: Comparation of patients radiation doses recived from hybrid PET/CT in years 2006 and 2014.
Authors: Janda, Daniel
Advisor: Vítovec Jiří, Ing.
Referee: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27286
Keywords: efektivní dávka;radiační zátěž;výpočetní tomografie;pet/ct;radiační ochrana
Keywords in different language: efective dose;radiation dose;computed tomgraphy;pet/ct;radiation protection
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Porovnání radiační zátěže pacientů při diagnostickém LO na PET/CT hybridním skeneru v roce 2006 a 2014" obsahuje teoretickou část, ve které jsou stručně popsány přístroje CT, PET a hybridní PET/CT. Dále jsou zde popsána radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii. Další část práce tvoří popis veličin, kterými se zabývá radiační ochrana a popis vybraných metod, pomocí kterých se stanovují radiační dávky pacientů na oddělení nukleární medicíny. Dále jsou v této práci porovnávány radiační zátěže pacientů ve zvoleném období.
Abstract in different language: This bachelor thesis titled "Comparation of patient radiation doses received from hybrid PET/CT in years 2006 and 2014" includes theoretical part. This part briefly describes the CT, the PET and the PET/CT. This work also describes radiopharmaceuticals for positron emission tomography. The next chapter consists of a description of variables used in radiation protection and description of selected methods through which we can determine the patients radiation doses at the nuclear medicine department. Furthermore, this work compares the radiation doses of patients in the selected years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Daniel-Janda.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Janda VP.pdfPosudek vedoucího práce991,43 kBAdobe PDFView/Open
Janda OP.pdfPosudek oponenta práce877,56 kBAdobe PDFView/Open
Janda.pdfPrůběh obhajoby práce394,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.