Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLuhanová Lenka, MUDr.
dc.contributor.authorMenčíková, Lucie
dc.contributor.refereeHejdová Jana, Ing.
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:51Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:02:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-30
dc.identifier69065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27303
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Jedná se konkrétně o mentální anorexii a bulimii. Tato práce je členěna do oddílu teoretického a praktického. Část teoretická popisuje historii, vznik a léčbu zmíněných chorob. Zabývá se rizikovými faktory, které mohou sehrát roli při rozvoji poruchy. Dále zmiňujeme některá zdravotní rizika, jež z nemocí plynou a prevenci jejich vzniku nebo relapsu. Praktická část je zaměřena na výsledky dotazníkového šetření, pomocí kterého jsme zjišťovali, jaké mají respondenti povědomí o organizacích, zabývající se poruchami příjmu potravy. Zajímaly nás i vztahy v rodině respondentů. Dále jsme zkoumali, do jaké míry dotazované ovlivňují média, vrstevníci a rodina při jejich sebehodnocení a jakým způsobem hodnotí soubor respondentů svou postavu.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanorexiecs
dc.subjectbulimiecs
dc.subjectporuchy příjmu potravycs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectpostiženýcs
dc.titleZa štíhlostí až k smrti - problematika poruch příjmu potravycs
dc.title.alternativeFor slimness to death - the issue of eating disordersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis deals with problematics of eating disorders. It is specifically about anorexia nervosa and bulimia nervosa. This thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical part describes the history, origin and treatment of these diseases. It deals with risk factors that may play a role in the development of the disorder. We also mention some of the health risks that arise from diseases and preventing their occurrence or recurrence. The practical part is focused on the results of the survey, through which we determined how respondents are aware of the organizations dealing with eating disorders. We was also interested in relationships of respondents family. Furthermore, we investigated to what extent the media, peers, and family influence self-assessment of respondents and how the group of respondents evaluates own figure.en
dc.subject.translatedanorexiaen
dc.subject.translatedbulimiaen
dc.subject.translatedeating disordersen
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedstrickenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
Mencikova VP.pdfPosudek vedoucího práce875,29 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova OP.pdfPosudek oponenta práce866,91 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova.pdfPrůběh obhajoby práce393,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.