Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBednářová, Monika
dc.contributor.refereeHorová Jana, PhDr.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:23Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2018-01-15T15:04:23Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-27
dc.identifier72498
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27620-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou psychosomatických onemocnění a využíváním holistického přístupu v ošetřovatelské péči. V teoretické části je vysvětlen pojem psychosomatika a jsou zde popsána psychosomatická onemocnění, jejich vznik, prevence a terapie. Závěr teoretické části práce je věnován holistickému přístupu k pacientům, rolím sestry v psychologických intervencích ošetřovatelské péče a psychoterapeutickým technikám, které může sestra při péči o pacienta využívat. Empirická část práce zahrnuje kvantitativní výzkumné šetření, které pomocí dotazníků zjišťuje úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti psychosomatiky, holistické péče a psychoterapie, a dále zjišťuje jejich postoje k využívání psychoterapeutického přístupu. Výstupem diplomové práce je vytvořený edukační materiál, který může sloužit jako vzor zdravotnickým pracovníkům při poskytování holistické péče.cs
dc.format107 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpsychosomatikacs
dc.subjectpsychosomatická onemocněnícs
dc.subjectpsychosomatické poruchycs
dc.subjectholistická péčecs
dc.subjectpsychoterapiecs
dc.titlePsychosomatika jako holistický pohled na zdraví těla a dušecs
dc.title.alternativePsychosomatics a holistic view of the health of body and soulen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programOšetřovatelství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis presents the problems of psychosomatic diseases and the use holistic approach in the nursery care. In the theoretical part of the thesis the term of psychosomatic is explained and the psychosomatic diseases, their rise, prevention and therapy are described there. The end of the theoretical part is devoted to the holistic approach to patients, to the roles of nurses in psychological intervences of the nursery care and to psychotherapeutic techniques that nurses can use for the care of patients. The empirical part of the thesis includes quantitative research that with the help of questionnaires ensure the standard of knowledge of nonmedical nursery employees in the sphere of psychosomatic, holistic care and psychotherapy and it also detects employees´ attitudes to the use of psychotherapeutic approach. The output of this thesis is an educative material that can serve as an example to nursery employees.en
dc.subject.translatedpsychosomaticsen
dc.subject.translatedpsychosomatic illnesen
dc.subject.translatedpsychosomatic disordersen
dc.subject.translatedholistic careen
dc.subject.translatedpsychotherapyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA V.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
BEDNAROVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce820,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.