Title: Bioinženýrské parametry na kůži u dialyzovaných pacientů
Other Titles: Bioengineering parameters of the skin in patients on dialysis
Authors: Coufalová, Markéta
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27621
Keywords: bariéra kůže;bioinženýrské metody;deskvamace;dialýza;hydratace;teplota kůže
Keywords in different language: bioengineering methods;desquamation;dialysis;epidermal barrier;moisture;temperature of the skin
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na sledování bioinženýrských parametrů kůže u dialyzovaných klientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretickém celku se zabývám anatomií a fyziologií kůže, bioinženýrskými metodami ke sledování kůže, anatomií a fyziologií ledvin metodami náhrady ledvin, peritoneální dialýzou či hemodialýzou a v poslední řadě klinickým obrazem pacienta léčeného dialýzou. Bioinženýrské metody nacházejí stále větší uplatnění nejen v běžné praxi dermatologa, ve výzkumu, ale také je slibné jejich využití jako objektivního kritéria při posuzování klinických studií léků. Každý z popsaných způsobů měření a metod má své možnosti, ale i omezení. Zapojením celého jejich spektra lze dosáhnout optimálních výsledků. Práce popisuje principy a možnosti jednotlivých druhů měření užívaných v zařízení MC 1000 a způsoby jejich využití. Výzkumná práce je vedená jako teoretická příprava pro popis výsledků orientační klinické studie. Šetření bylo provedeno nezávisle na vlastním průběžném léčení dialyzovaných pacientů. Ti docházejí pravidelně na kontroly a léčbu, v přesných intervalech. Setrvávají na hemodialýze průměrně 4-5 hodin. V tento čas bylo provedeno vyšetření a měření bioinženýrských parametrů kůže naprosto neinvazivním způsobem. Je možné, že některé z naměřených dat by mohly sloužit i k objektivizaci postupu léčby.
Abstract in different language: The focus of this thesis is to show what watching skin bioengineering parameters in dialysis clients. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theory refers to kidney anatomy and physiology skin, bioengineering methods, anatomy and physiology kidneys and renal failure. Bioengineering methods are increasingly used in common practice of dermatologist or in cases of researches but also, they have usage as an objective criterion in assessing the clinical trials. Each of the described methods of measurements has it´s possibilities and limitations. By involving the entire spectrum can be reach optimal results. The thesis describes the principles and capabilities of different types of measuring devices used in the MC 1 000 and forms of their utilization. The research work is conducted as theoretical training for a description of the results of clinical survey. Investigations will be carried out independently on its own ongoing treatment of dialysis patients. Patients attend regularly checks and treatment at exact intervals. They have to remain on hemodialysis which lasts approximately 4-5 hours. It is possible that some of the measured data could also serve as the objectification process of treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Coufalova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
COUFALOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
COUFALOVA O.pdfPosudek oponenta práce956,94 kBAdobe PDFView/Open
COUFALOVA PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce876,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.