Title: Kvalita života pacientů po totální endoprotéze kloubu
Other Titles: Quality of the patients´s life after arthroplasty
Authors: Koukolíková, Petra
Advisor: Bejvančická Petra, PhDr.
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27626
Keywords: koleno;kvalita života;kyčel;totální endoprotéza;whoqol- bref
Keywords in different language: arthroplasty;hip;knee;quality of life;whoqol- bref
Abstract: Práce se zabývá studiem kvality života pacientů po kyčelní a kolenní totální endoprotéze. V teoretické části se věnuje obecným poznatkům o totálních endoprotézách, jejich indikacích, komplikacích, a také kvalitě života pacientů včetně jeho hodnocení. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem kvality života pomocí standardizovaného dotazníku WHOQOL- BREF. Pomocí něhož byla zkoumána subjektivní kvalita života pacientů s následnou analýzou proměnných, které kvalitu života ovlivňují. Cílem práce je zjistit změny v kvalitě života před a po operaci metodou panelového šetření. Výsledky výzkumu prokázaly, že totální endoprotéza má významný pozitivní vliv na kvalitu života pacientů v oblastech fyzického zdraví, prožívání a sociálních vztahů.
Abstract in different language: The work deals with the quality of life of patients after total hip and knee arthroplasty. The theoretical part deals with general knowledge about the total arthroplasty, their indications, complications and quality of patients life and his assessment. The practical part deals with the quantitative research of the quality of life using a standardized questionnaire WHOQOL- BREF. Whereby it find out the subjective quality of patient's life with subsequent analysis of variables that affect the quality of life. The aim is detect changes in quality of life before and after surgery using panel survey. The research results showed that total hip replacement has a significant positive impact on the quality of life of patients I domains of physical health, emotions and social relationships. .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Koukolikova Petra.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
KOUKOLIKOVA V.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
KOUKOLIKOVA O.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
KOUKOLIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce856,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.