Title: Možnosti podnikání formou franchisingu
Other Titles: Business Opportunities through Franchising
Authors: Křiváčková, Lucie
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28073
Keywords: franchising;franchisor;franchisant;swot analýza;návrhy;podnik švejk tivoli;koncept švejk
Keywords in different language: franchising;franchisor;franchisee;swot analysis;proposals;švejk tivoli enterprise;švejk concept
Abstract: Předložená práce je zaměřena na možnosti podnikání formou franchisingu, který je zde zpracován z teoretického i praktického hlediska. V teoretické části je popsána historie franchisingu, jeho základní podstata, definice a pojmy. V praktické části je představen koncept Švejk a jeho konkrétní pobočka. K analýze činnosti restaurace je použita interní a externí analýza a dotazníkové šetření. Na základě těchto poznatků je poté zpracována SWOT analýza, která zobrazuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Poslední částí této práce je zpracování jednotlivých návrhů na rozvoj podniku a jejich ohodnocení pomocí nákladové a časové analýzy. Mezi tyto návrhy patří například tematické akce, pitná voda zdarma a zlepšení propagace podniku.
Abstract in different language: The presented thesis focuses on business opportunities in the form of franchising which is analyzed from both theoretical and practical perspectives. The theoretical section describes the history of franchising, its fundamental nature, definition and terms. The practical part introduces the Švejk concept and its specific branch. Both internal and external analyses as well as a questionnaire survey were used to assess activities of the restaurant. Based on these findings, the SWOT analysis was compiled, specifying strengths, weaknesses, opportunities and threats to the enterprise. The last section of this thesis sums up the individual proposals to advance the enterprise and their evaluation by using cost and time analyses. These proposals include themed events, free drinking water and improved promotion of the enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Lucie Krivackova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Krivackova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krivackova.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.