Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The Influence of Surroundings on Specific Company
Authors: Skolková, Michala
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28078
Keywords: okolí podniku;pest analýza;swot analýza;porterův model pěti sil
Keywords in different language: surroundings of company;pest analysis;swot analysis;porter's five forces
Abstract: Tématem předložené práce je vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem práce je analýza jednotlivých vlivů, které působí na podnik TI&STAV spol. s. r. o. Podle výsledků analýz je navrženo opatření, které vede ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku. Teoretická i praktická část se vzájemně prolínají. V teoretické části je definován podnik, okolí podniku, význam malých a středních podniků. Dále pak metody pro analýzu makrookolí a mikrookolí. V praktické části je charakterizován podnik, jeho historický vývoj a současná situace. Tato část také obsahuje již zmíněné analýzy, které jsou aplikovány na podnik. Jedná se o PEST analýzu, SWOT analýzu a Porterův model pěti sil. Na základě výsledků těchto analýz jsou pak navržena opatření.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the influence of surroundings on specific company. The aim of the work is to analyze the influences that affect on the company TI&STAV spol. s. r. o. According to the results of analyses suggested optimal measures to improve competitiveness. Theoretical and practical part intertwine. The theoretical part is focused on company, surroundings of company, the importance of small and medium-sized enterprises. The methods for the analysis of macro and micro environment. In the practical part is characterized by company, its historical development and current situation. This section also contains the aforementioned analysis, which are applies to business. This is the PEST analyses, SWOT analysis and Porter´s five forces model. Based on the result of these analyzes are suggested measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SKOLKOVA_Michala.pdfPlný text práce582,78 kBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Skolkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Skolkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_Skolkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.