Title: Efektivní organizace nákupu
Other Titles: Effective organization of purchase
Authors: Šlehoferová, Kristýna
Advisor: Čížek Petr, Ing. Ph.D., M.A.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28081
Keywords: nákup;nákupní proces;organizace nákupu;efektivní organizace
Keywords in different language: purchase;purchasing process;organization of purchase;effective organization
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na efektivní organizaci nákupu ve společnosti ŘEZPOF. Cílem této práce je analyzovat současný stav nákupu z pohledu organizační struktury, zkoumat nákupní aktivity ve společnosti a navrhnout opatření ke zlepšení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Teoretická část práce zahrnuje dvě kapitoly a zabývá se vymezením nákupu, jeho cílů, funkcí a dále nákupním procesem a organizací nákupu v podniku. V praktické části, kterou tvoří zbylé tři kapitoly, je představena společnost ŘEZPOF, popsán současný stav systému řízení nákupu a jednotlivé kroky nákupního procesu. Na základě zjištěných dat jsou navržena opatření v oblasti organizace nákupu. V závěru práce je shrnutí získaných poznatků z praktické i teoretické části a návrhů na vylepšení v oblasti nákupu podniku.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on effective organization of purchase in the company ŘEZPOF. The goal of this work is to analyze the current state of the purchase from the perspective of the organizational structure, to examine the purchase activity in the company and suggest measures to improve. The work is divided into five chapters. The theoretical part of work includes two chapters and deals with the definition of the purchase, its objectives, functions and on the purchase process and organizations purchasing in the company. In the practical part, which consists of three chapters, is introduced the company ŘEZPOF, described the current state of purchase management system and the individual steps of the purchasing process. Based on the data are suggested actions in the area of organization of purchase. At the conclusion of the work is a summary of knowledge from the practical and theoretical part and proposals for improvements in the area of the purchase in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slehoferova Kristyna.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Slehoferova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Slehoferova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
BP_Slehoferova.PDFPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.