Title: Podnikatelský plán
Other Titles: Business Plan
Authors: Velíšková, Veronika
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28085
Keywords: založení podniku;právní formy podnikání;podnikatelský plán;marketingová analýza;finanční analýza;analýza rizik
Keywords in different language: starting a business;legal forms of business;business plan;marketing analysis;financial analysis;risk analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro začínající podnik. Začátek práce je věnován vysvětlení základních pojmů vztahujících se k podnikání. Poté jsou vysvětleny právní formy podnikání vyskytující se v České republice. Dle výhod a nevýhod jednotlivých právních forem podnikání je zvolena nejvhodnější, pro kterou je poté vypracován postup jejího založení. Hlavní část práce je věnována samotnému podnikatelskému plánu, který obsahuje veškeré nutné informace pro zhodnocení podnikatelské činnosti. Ve finanční části je umístěn rozpis veškerých výdajů, nákladů a výnosů vyskytujících se v tomto podnikání, ze kterých jsou následně vypracovány finanční výkazy. Práce je zakončena kritickým zhodnocením, ve kterém je také uveden možný budoucí vývoj společnosti.
Abstract in different language: The presented work is focused on developing a business plan for a startup. In the beginning, basic terms related to business are explained. That is followed by explanation of legal forms of business present in the Czech Republic. According to the advantages and disadvantages of the various legal forms of business, the most suitable one is chosen and main steps of its establishment are described. The main part is devoted to a business plan, which contains all the necessary information for assessing the business. In the financial part, there is a breakdown of all expenses, costs and benefits occurring in this business from which financial statements are subsequently drawn up. The work is finished by critical evaluation, in which possible future development of the company is also mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Veliskova_K14B0325P_2017.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Veliskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Veliskova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_Veliskova.PDFPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.