Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and it's plan
Authors: Bittnerová, Dominika
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28089
Keywords: projekt;plán;rizika projektu;ganttův diagram;logický rámec;swot analýza
Keywords in different language: project;plan;project risk;gannt chart;logical framework;swot analysis
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce bylo vytvoření plánu a vypracování reálného projektu výroba žaluzií pro úřad sídlící v Haagu v Holandsku, kde jsem poznatky z teoretické části aplikovala do části praktické. V práci byly využity základní plány, kterými jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a plán nákladů. Dalšími doplňkovými plány byly plán komunikace a plán rizik. V praktické části je představen podnik, ve kterém projekt probíhá, a popsán samotný projekt, který byl plánován. Pomocí logického rámce jsem stanovila hlavní cíl projektu a podrobný rozpis prací a dále také vytvořila SWOT analýzu. Při časovém plánování projektu byl použit program MS Project, ve kterém byl po naplánování vygenerován Ganttův diagram. Plán byl úspěšně vytvořen, realizován, a cíl splněn.
Abstract in different language: The main object of this bachelor thesis is to suggest a plan based on a real project a production of venetian blinds for Office in Haag in Holland. The theoretical knowledge has been put into practice. In the thesis the standard plans, such as the range plan, the time plan, the resources plan and the costs plan, have been executed. Moreover, the communication plan and plan of risks have been performed as well. The company, for which is the project realized, has been described in the practical part of this thesis as well as the planned project itself. The main aim of the project and the detail description of the work have been performed as well as the SWOT analysis of the company. The MS project software has been used while executing the time plan. Moreover, the Gantt chart has been realized there either. The predetermined aim of the thesis has been accomplished, the plan has been performed and realized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dominika_Bittnerova_K14B0501P.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bittnerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bittnerova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bittnerova.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.