Title: Chytré brýle: Odhalování a objasňování etických otázek
Smart-Glasses: Exposing and Elucidating the Ethical Issues
Authors: Hofmann, Bjørn
Haustein, Dušan
Landeweerd, Laurens
Citation: HOFMANN, B., HAUSTEIN, D., LANDEWEERD, L. Smart-Glasses: Exposing and Elucidating the Ethical Issues. Science and Engineering Ethics, 2017, roč. 23, č. 3, s. 701-721. ISSN 1471-5546.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer Verlag
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29180
ISSN: 1471-5546
Keywords: chytré brýle;autonomie;autenticita;agence;soukromí;bezpečnost
Keywords in different language: Smart-glasses;Autonomy;Authenticity;Agency;Privacy;Safety
Abstract: Cílem této studie je poskytnout přehled o etických otázkách, které se týkají hodnocení, implementace a používaní chytrých brýlí. Záměrem tohoto přehledu je usnadnění rozhodovacího procesu, debat a tvorby nových znalostí a norem spojených s touto emergující technologií.Za účelem identifikace relevantních etických otázek je využito axiologického zkoumání vylepšování lidské kognice. To zároveň zahrnuje průzkum literatury zabývající se chytrými brýlemi. Průzkum je obohacen o identifikaci obecných etických otázek v literatuře zabývající se kognitivním vylepšováním člověka a o výzkum technických aspektů chytrých brýlí. Vybrané studie byly podrobeny tradiční obsahové analýze: bylo identifikováno 739 referencí, ze kterých bylo 247 vybráno jako vhodné pro textovou analýzo v plném rozsahu. 155 z nich bylo zahrnuto do této studie. Bylo identifikováno široké spektrum etických otázek spojených s chytrými brýlemi, např. soukromí, bezpečnost, spravedlnost, změny v lidské agency, odpovědnost, sociální interakce, moc a ideologie. O chytrých brýlích se uvažuje jako o fenoménu, který může změnit identitu a chování člověka, stejně jako sociální interakci. Potřeba vzít tyto otázky v potaz se jeví jako podstatná pro budoucí vývoj, uvažování, rozhodování, implementaci a používání chytrých brýlí.
Abstract in different language: The objective of this study is to provide an overview over the ethical issues relevant to the assessment, implementation, and use of smart-glasses. The purpose of the overview is to facilitate deliberation, decision making, and the formation of knowledge and norms for this emerging technology. An axiological question-based method for human cognitive enhancement including an extensive literature search on smart-glasses is used to identify relevant ethical issues. The search is supplemented with relevant ethical issues identified in the literature on human cognitive enhancement (in general) and in the study of the technical aspects of smart-glasses. Identified papers were subject to traditional content analysis: 739 references were identified of which 247 were regarded as relevant for full text examinations, and 155 were included in the study. A wide variety of ethical issues with smart-glasses have been identified, such as issues related to privacy, safety, justice, change in human agency, accountability, responsibility, social interaction, power and ideology. Smart-glasses are envisioned to change individual human identity and behavior as well as social interaction. Taking these issues into account appears to be relevant when developing, deliberating, deciding on, implementing, and using smart-glasses.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
hofmann,haustein_smartglasses.pdf440,21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD