Title: Souvislost mezi strukturou a stabilitou kopolyimidových membrán odvozených od alifatických/alicycklických/aromatických diaminů a aromatických dianhydridů
Structure–stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides
Authors: Loukotová, Lenka
Dodda, Jagan Mohan
Bělský, Petr
Kullová, Lucie
Kadlec, Jaroslav
Podivinská, Martina
Vohlídal, Jiří
Citation: LOUKOTOVÁ, L., DODDA, J. M., BĚLSKÝ, P., KULLOVÁ, L., KADLEC, J., PODIVINSKÁ, M., VOHLÍDAL, J. Structure–stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides. Journal of applied polymer science, 2017, roč. 134, č. 34. ISSN 0021-8995.
Issue Date: 2017
Publisher: Wiley
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29210
ISSN: 0021-8995
Keywords: Kopolyimidové membrány;Morfologie;Syntéza;Tepelná degradace;Termomechanická stabilita
Keywords in different language: Copolyimide membranes;Morphology;Synthesis;Thermal degradation;Thermomechanical stability
Abstract: Byly syntetizovány nové polyamové kyseliny s periodickou sekvencí monomerních jednotek typu -A-B-A-C- (A je odvozeno od diaminu, B od dianhydridu benzofenon-3,4:3’,4’-tetrakarboxylové kyseliny a C od dianhydridu benzen-1,2,4,5-tetrakarboxylové kyseliny), které byly použity pro přípravu polyimidových membrán. Tyto membrány byly analyzovány různými metodami pro vyšetření vlivu diaminové jednotky (alifatické/alicycklické/aromatické) na morfologii, teplotní stabilitu a mechanické vlastnosti membrán. Maloúhlový a širokoúhlový rentgenový rozptyl a mikroskopie atomárních sil odhalily amorfní charakter všech membrán kromě těch, které obsahují 1,6-diaminohexanovou jednotku. Termogravimetrická analýza ukázala pokles počáteční teploty rozkladu z 551/501 °C na 437/395 °C (v atmosféře N2 resp. O2), když se od aromatických diaminů přejde k diaminům alifatickým. Z dynamické mechanické analýzy vychází poměrně vysoký počáteční elastický modul pružnosti u všech membrán při frekvencích 1, 10 a 20 Hz. Vlastnosti připravených kopolymerních polyimidových membrán jsou perspektivní pro celou řadu potenciálních technologických aplikací.
Abstract in different language: New polyamic acids with -A-B-A-C- type periodic sequence of monomeric units (A derived from a diamine, B from benzophenone-3,30,4,40-tetracarboxylic dianhydride, and C from benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride) are prepared and transformed into polyimide membranes that are examined by various methods in order to investigate the influence of diamine units (aliphatic,alicyclic, or aromatic) on the morphology, thermal stability, and mechanical properties of membranes. Small- and wide-angle X-ray scattering and Atomic force microscopy show amorphous character of all membranes except for those containing hexane-1,6-diamine units. Thermogravimetric analysis reveals a decrease in the initial decomposition emperature from 551/501 °C to 437/395 °C (for N2/O2 atmosphere) when going from membranes with aromatic to those with aliphatic diamine units. Dynamic mechanical analysis shows quite high initial storage modulus (2100–3300 MPa) for all membranes at frequencies of 1, 10, and 20 Hz. The properties of prepared copolymeric polyimide are promising for a wide range of their potential technological applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Polyimide_membranes_JAPS-1 (1).pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD