Title: Klikové barvení hranových grafů
Coloring the cliques of line graphs
Authors: Bacsó, Gábor
Ryjáček, Zdeněk
Tuza, Zsolt
Citation: BACSÓ, G., RYJÁČEK, Z., TUZA, Z. Coloring the cliques of line graphs. Discrete mathematics>, 2017, roč. 340, č. 11, s. 2641-2649. ISSN 0012-365X.
Issue Date: 2017
Publisher: North-Holland Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29228
ISSN: 0012-365X
Keywords: Chromatické číslo;slabé obarvení;klikové chromatické číslo;klikový chromatický index;hranový graf;Ramseyova teorie
Keywords in different language: Chromatic number;weak coloring;clique chromatic number;clique chromatic index;line graph;Ramsey theory
Abstract: Slabé chromatické číslo, nebo též klikové chromatické číslo (CCHN) grafu je minimální počet barev vrcholového obarvení, při němž každá maximální klika má alespoň dvě barvy. Slabý chromatický index, nebo též klikový chromatický index (CCHI) grafu je CCHN jeho hranového grafu. Většina výsledků článku jsou horní odhady CCHI jako funkce některých dalších grafových parametrů, a v některých případech kontrastují s dolními odhady. Též jsou zkoumány algoritmické aspekty; hlavní výsledek v tomto směru (a v celém článku) ukazuje, že testování, jestli CCHI grafu je roven dvěma je NP-úplné.
Abstract in different language: The weak chromatic number, or clique chromatic number (CCHN) of a graph is the minimum number of colors in a vertex coloring, such that every maximal clique gets at least two colors. The weak chromatic index, or clique chromatic index (CCHI) of a graph is the CCHN of its line graph. Most of the results here are upper bounds for the CCHI, as functions of some other graph parameters, and contrasting with lower bounds in some cases. Algorithmic aspects are also discussed; the main result within this scope (and in the paper) shows that testing whether the CCHI of a graph equals 2 is NP-complete.
Rights: Plný text není přístupný.
© North-Holland Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0012365X16303685-main.pdf452,32 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD