Title: Analýza nelineárních vibrací rotujícího kola parní turbíny s lopatkami LSB48
Nonlinear vibration analysis of steam turbine rotating wheel equipped with the LSB48 blades
Authors: Voldřich, Josef
Lazar, Jan
Polach, Pavel
Citation: VOLDŘICH, J., LAZAR, J., POLACH, P. Nonlinear vibration analysis of steam turbine rotating wheel equipped with the LSB48 blades. The 14th IFToMM World Congress, Taipei, Taiwan, October 25-30, 2015. Taipei: International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, 2015. ISBN 978-986-04-6098-8.
Issue Date: 2015
Publisher: International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29243
ISBN: 978-986-04-6098-8
Keywords: nelineární vibrace;olopatkovaný disk;kontaktní tuhost;cyklická symetrie;kontakt se třením;vlastní frekvence
Keywords in different language: nonlinear vibration;bladed disk;contact stiffness;cyclic symmetry;friction contact;natural frequency
Abstract: V současnosti jsou dlouhé lopatky rotujících kol nízkotlakých stupňů parních turbín osazovány integrálními strukturálními kontaktními prvky, které vyztužují olopatkovný disk a které vedou k přeladění jeho vlastních frekvencí. Zároveň působí jako třecí tlumiče v případě zvýšených vibrací zapříčiněných nežádoucím buzením. Vývoj dlouhých lopatek parních turbín je úzce spojen s počítačovým modelováním zmíněných vibrací. Dva případy vybuzených nelineárních vibrací olopatkovaných disků s lopatkami LSB48 jsou vyšetřovány v této práci: (i) pro buzení běžící vlnou s dvěma nodálními průměry, (ii) pro buzení seismickými silami ve vodorovném směru osy rotace. Při výpočtech se využívá vlastnosti cyklické symetrie olopatkovaného disku. Kontaktní plochy mezi lopatkami jsou modelovány užitím vazebních elementů s implementovaným Coulombovým třením. Rovněž je diskutována přesnost matematického modelu a koncepce kontaktní tuhosti.
Abstract in different language: Currently, long blades of rotating wheels of steam turbines’ low-pressure stages comprise integral structural contact elements. The contact elements reinforce the bladed disk, which leads to re-tuning its natural frequencies. But they also act as friction dampers in the case of higher vibrations caused by undesirable excitation sources. The development of the long steam turbine blades is closely related to the computer modelling of the above-mentioned vibrations. In this work, two cases of excitation of nonlinear vibrations of the bladed disk equipped with the LSB48 blades are investigated: (i) travelling-wave excitation with two nodal diameters and (ii) the excitation by earthquake forces in horizontal direction of the rotation axis. The cyclic symmetry properties of the bladed disk are used for the calculations. Contact areas between blades are modelled using coupling elements implementing dry Coulomb friction. Finally, the accuracy of the mathematical model and the concept of the contact stiffness are discussed.
Rights: Plný text není přístupný.
© International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MDP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OS4-007.pdf381,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD