Title: Diagnostika procesu laserového přetavení HVOF povlaku Stellitu pomocí infračervené kamery
Diagnostics of Laser remelting of HVOF sprayed stellite coatings using an infrared camera
Authors: Vostřák, Marek
Tesař, Jiří
Houdková Šimůnková, Šárka
Smazalová, Eva
Hruška, Matěj
Citation: VOSTŘÁK, M., TESAŘ, J., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., SMAZALOVÁ, E., HRUŠKA, M. Diagnostics of Laser remelting of HVOF sprayed stellite coatings using an infrared camera. Surface and Coatings Technology, 2017, roč. 318, č. May 25 2017, s. 360-364. ISSN 0257-8972.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29244
ISSN: 0257-8972
Keywords: Stellit 6, HVOF, laserové přetavení, tepelné zpracování, termovizní měření
Keywords in different language: Stellite 6, HVOF, Laser remelting, Heat post-treatment, Infrared diagnostic
Abstract: Žárové povlaky lze přetavit, aby se zlepšila jejich mikrostruktura a funkční vlastnosti. Mezi ostatními technologiemi, laserové přetavování umožňuje přesnou kontrolu procesu pomocí vhodně zvolených parametrů. Umožňuje přetavování celé tloušťky povlaku a vytvoření metalurgické vazby se substrátem nebo přetavení povlaku pouze do určité hloubky a zachování lamelární mikrostruktury žárově stříkaných povlaků. V této studii, HVOF povlak Stellitu na ocelovém substrátu byl přetaven vysoce výkonným diodovým laserem. Experiment byl navržen tak, aby zhodnotil vliv procesní rychlosti na hloubce protavení při využití vzorků s různou tloušťkou povlaku a substrátu. Proces byl snímán použitím termovizní kamery snímající v pásmu blízkého infračerveného záření (NIR). Bylo analyzováno teplotní pole v oblasti taveniny a výsledky vztaženy k dosažené hloubce protavení. Studie ukazuje, že měření IR může být použito k předpovědi dosažené hloubky protavení během přetavení laserem, bez ohledu na poměr tloušťky povlaku/substrátu.
Abstract in different language: Thermally sprayed coatings can be remelted to improve their microstructure and functional properties. Among other remelting technologies, laser remelting has the advantage of precise control of the remelting process by suitably chosen parameters. It enables the remelting of thewhole thickness of the coating and creation of ametallurgical bonding with the substrate or remelting of the coating only to a certain depth and maintaining the advantage of thermally sprayed coatings' lamellar microstructure. In this study, HVOF sprayed Stellite coatings on a steel substrate were remelted by a high power diode laser. The experiment was designed to evaluate the role of the process speed on the depth of remelting, comparing cases of a different coatings and sample thicknesses using Near-infrared (NIR) camera. The temperature field in the melting area was evaluated and related to the achieved depth of remelting. The study shows that the IRmeasurement can be used for prediction of the achieved depth of remelting during a laser remelting, regardless of the coating/substrate thickness ratio.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostrak_Diagnostic_of_laser.pdf501,87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD