Title: IgA řešič pro modelování turbulencí na geometrii popsané pomocí multipatchů
IgA-Based Solver for turbulence modelling on multipatch geometries
Authors: Bastl, Bohumír
Brandner, Marek
Egermaier, Jiří
Michálková, Kristýna
Turnerová, Eva
Citation: BASTL, B., BRANDNER, M., EGERMAIER, J., MICHÁLKOVÁ, K., TURNEROVÁ, E. IgA-Based Solver for turbulence modelling on multipatch geometries. Advances in engineering software, 2017, roč. 113, č. November 2017, s. 7-18. ISSN 0965-9978.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29245
ISSN: 0965-9978
Keywords: NURBS objekty;Isogeometrická analýza;Navierovi-Stokesovi rovnice;RANS rovnice;k-omega model
Keywords in different language: NURBS Objects;Isogeometric analysis;Navier–Stokes equations;RANS Equations;k-omega Model
Abstract: Článek je věnován numerickému řešení RANS rovnic s k-omega modelem pro simulaci 3D turbulentního proudění. Je zde popsán řešič, který je založený na dříve navržené metodě nazývané isogeometrická analýza. Tato numerická metoda je založená na isoparametrické aproximaci, tj. stejné bázové funkce jsou použity pro popis geometrie výpočetní oblasti a pro sestavení řešení. Výpočetní oblast je v isogeometrické analýze popsána pomocí NURBS objektů, reálné aplikace vyžadují použití tzv. multipatchové oblasti, která se skládá z více částí popsaných různými NURBS objekty. V našem řešiči je použita nespojitá Galerkinova metoda ke spojení různých NURBS patchů v jednu výpočetní oblast. Výsledky získané řešičem jsou prezentovány na standardním příkladu - proudění přes zpětný schod.
Abstract in different language: This paper is focused on numerical solving of RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) equation with k-omega model for simulation of turbulent flows in 3D. The solver which is based on a recently proposed approach called isogeometric analysis is presented. This numerical method is based on isoparametric approach, i.e., the same basis functions are used for the description of a geometry of a computational domain and also for the representation of a solution. As computational domains are described by NURBS objects in isogeometric analysis, any real application requires to handle the so-called multipatch domains, where the computational domain is composed of more parts and each part is represented by one NURBS object. In our solver, discontinuous Galerkin method is used to connect different NURBS patches into one computational domain. The results of the solver are demonstrated on a standard benchmark example – backward facing step.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0965997817306269-main.pdf3,74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD