Title: Výpočetní výzkum pásové struktury a elektronických vlastností karbidů na bázi chromu a nitridu Cr3PX (X = C a N) metodou FP-APW + LO
Computational investigations on band structure and electronic features of chromium-based carbides and nitride Cr3PX (X = C and N) through the FP-APW LO approach
Authors: Seddik, T.
Uǧur, Gökay
Soyalp, Fethi
Khenata, Rabah
Prakash, Deo
Kityk, Iwan V.
Khan, Saleem Ayaz
Bouhemadou, Abdelmadjid
Bin-Omran, Saad
Rai, D. P.
Verma, K. D.
Citation: SEDDIK, T., UǦUR, G., SOYALP, F., KHENATA, R., PRAKASH, D., KITYK, I. V., KHAN, S. A., BOUHEMADOU, A., BIN-OMRAN, S., RAI, D. P., VERMA, K. D. Computational investigations on band structure and electronic features of chromium-based carbides and nitride Cr3PX (X = C and N) through the FP-APW LO approach. Superlattices and microstructures, 2017, roč. 109, č. Sep 2017, s. 1-12. ISSN 0749-6036.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29266
ISSN: 0749-6036
Keywords: Antiperovskit;FP-APW + LO;Magnetické vlastnosti;Elastické vlastnosti;Elektronická struktura pásma;Termoelektrické vlastnosti
Keywords in different language: Antiperovskite;FP-APW+LO;Magnetic properties;Elastic properties;Electronic band-structure;Thermoelectric properties
Abstract: V této práci jsme teoreticky zkoumali strukturu pásma antiperovskitu na bázi chromu a nitridy Cr3PX (X = C a N) za použití výpočetů prvních zásad založený na metodě FP-APW + LO. Hlavní strukturní vlastnosti, mřížkové konstanty (a, b, c) a vnitřní parametry jsou v souladu s experimentální výsledky. Vypočítané hodnoty elastických konstant naznačují, že mechanická pevnost pro obě Cr3PC a Cr3PN sloučeniny v rovině (001) je vyšší než (100) a (010) letadel. Navíc se očekává, že sloučeniny Cr3PX budou tvrdé materiály s tvárnou přírodní látkou. Navíc jsme zjistili, že základ FM stavu zde tvoří materiály Cr3PC a Cr3PN jsou energeticky příznivé s nízkými magnetickými momenty přibližně 2,27 a 2,94 mB, což potvrzuje, že jde o slabé feromagnety. Na základě spin-polarizované elektronické struktury pásky jsme zjistili, že obě slitiny mají kovové chování, např bylo zjištěno chování v vypočtené elektrické vodivosti. Také jsme odhadli další termoelektrické konstanty, jako je Seebeckův koeficient, tepelná vodivost, výkonový faktor a elektrickou rezistivitu sloučenin Cr3PC a Cr3PN.
Abstract in different language: In this work, we have theoretically investigated the band structure of antiperovskite chromium-based carbides and nitrides Cr3PX (X = C and N) using the first-principles calculation based on the FP-APW+LO method. The principal structural properties i.e., lattice constants (a,b,c) and internal parameters are in accordance with the experimental results. The calculated values of elastic constants indicated that the mechanical strength for both Cr3PC and Cr3PN compounds at (001) plane is higher than the (100) and (010) planes. Moreover, the Cr3PX compounds are expected to be hard materials with ductile nature. In addition, we have found that the FM ground state of herein materials Cr3PC and Cr3PN are energetically favorable with low magnetic moments of about 2.27 and 2.94 mB, respectively, confirming that these are weak ferromagnets. Based on the spin-polarized electronic band structure we have found that both alloys have metallic behavior, such behavior has been shown in the calculated electrical conductivity. We have also estimated other thermoelectric constants like the Seebeck coefficient, thermal conductivity, power factor and electrical resistivity of Cr3PC and Cr3PN compounds.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Cr3PX.pdf3,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD