Title: Digitalizace ortodontických modelů
Digitization of orthodontic models
Authors: Vopičková, Eva
Böhmová, Hana
Marek, Patrice
Citation: VOPIČKOVÁ, E., BÖHMOVÁ, H., MAREK, P. Digitization of orthodontic models. Ortodoncie, 2017, roč. 26, č. 4, s. 203-214. ISSN 1210-4272.
Issue Date: 2017
Publisher: České ortodontické společnosti
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29286
ISSN: 1210-4272
Keywords: intraorální 3D skener, laboratorní 3D skener, digitální modely chrupu
Keywords in different language: intraoral 3D scanner, laboratory 3D scanner, digital models of dentition
Abstract: Cíl: Cílem studie bylo porovnat digitální a sádrové ortodontické modely, zejména ověřit spolehlivost měření prováděných v digitální a fyzické podobě. Dalším cílem bylo zhodnotit způsob zhotovování digitálních modelů a sádrových modelů, zejména zhodnotit praktické použití intraorálního 3D skeneru a laboratorního 3D skeneru. Materiál: Materiál tvořilo 42 pacientů, každému byly zhotovenu 4 sady modelů. Tři digitální sady modelů (intraorální sken, sken otisku, sken sádrového modelu) a jedna fyzická sada. Metodika: Na všech modelech získaných jednotlivými metodami bylo měřeno následujících osm parametrů: mezišpičáková šířka, mezimolárová šířka, meziodistální šířka a vertikální délka korunky horního pravého středního řezáku, délka oblouku, perimetr, incizální schůdek a hloubka skusu. Všechny parametry kromě hloubky skusu a incizálního schůdku byly měřeny na modelu horního zubního oblouku. Hloubka skusu a incizální schůdek byly měřeny na modelu v maximální interkuspidaci. U 10 pacientů bylo provedeno opakované měření všech parametrů na všech modelech. Byly zjišťovány rozdíly mezi měřeními na modelech získaných jednotlivými metodami a zároveň byly tyto rozdíly porovnávány chybou měření vzniklou lidským faktorem. Závěr: Měření prováděná na digitálních a sádrových modelech vykazují dobrou shodu. Po porovnání měření na jednotlivých modelech získaných různými způsoby bylo zjištěno, že výsledky měření jsou srovnatelné. Ve většině případů ortodontické diagnostiky a následné tvorby léčebného plánu lze digitální modelu považovat za rovnocenné k sádrovým modelům.
Abstract in different language: Aim: The aim of the study was to compare digital and plaster orthodontic models with the emphasis on the reliability of measurements performed in digital and physical form. Another aim was to evaluate the way of how digital and plaster models are made and to assess practical use of intraoral 3D scanner and laboratory 3D scanner. Material: The sample included 42 patients; there were made 4 groups of models for each patient: three digital (intraoral scan, impression scan, plaster model scan) and one physical. Method: In all models the following eight parameters were measured: intercanine width, intermolar width, mesiodistal width, and vertical length of crown of upper right central incisor, length of the dental arch, perimeter, overjet and overbite. All parameters with the exception of overbite and overjet were measured in the model of the upper dental arch. Overbite and overjet were measured in the model in maximum intercuspation. In 14 patients the measurements of all parameters in all models were repeated. We inquired differences in measurements done in the four groups of models; the differences were compared with the help of the error of measurement due to human failure. Conclusion: Measurements in digital and plaster models show a good congruence. The measurements results are comparable. In most cases of orthodontic diagnostics and the following treatment, planning digital models are equal to plaster ones.
Rights: Plný text není přístupný.
© České ortodontické společnosti
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ortodoncie-04-2017.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD