Title: Vlastnosti struktury zakázaného pásma, chemické vazby a optické vlastnosti Zn3X2 (X = N, P, As)
Band structure features, chemical bonding and optical properties of Zn3X2 (X= N, P, As) compounds
Authors: Ullah, Mazhar
Murtaza, Ghulam
Yaseen, Muhammad
Khan, Saleem Ayaz
Citation: ULLAH, M., MURTAZA, G., YASEEN, M., KHAN, S. A. Band structure features, chemical bonding and optical properties of Zn3X2 (X= N, P, As) compounds. Journal of alloys and compounds, 2017, roč. 728, č. Dec 25 2017, s. 1226-1234. ISSN 0925-8388.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29310
ISSN: 0925-8388
Keywords: DFT;Optical materials;Electronic structure;Electron density
Keywords in different language: DFT;Optical materials;Electronic structure;Electron density
Abstract: V této studii jsme ukázali strukturální, elektronické a optické chování sloučenin Zn3X2 (X = N, P, As) pomocí metody highly accurate all electrons full potential linearized augmented plane wave v teorii funkční hustoty. V souladu s experimentálně naměřenými hodnotami jsou nalezeny mřížkové parametry kubického Zn3N2 (prostorová skupina Ia3), Zn3P2 a Zn3As2 (prostorová skupina Pn-3m) a tetragonální Zn3P2 a Zn3As2 (prostorová skupina P42 / nmc). Zn3N2 je přímý polovodič. Dále bylo zjištěno, že Zn3P2 a Zn3As2 jsou kovové v kubické, zatímco polovodivé v tetragonální symetrii. Jsou také vypočítány optické vlastnosti jako reálná a imaginární část dielektrické funkce, indexy lomu, koeficient extinkce, optická vodivost, koeficient absorpce a odrazivost těchto sloučenin. Přímá rozptylová charakteristika sloučenin ukazuje jejich optickou aktivitu v blízké infračervené, viditelné a nízkofrekvenční ultrafialové energii. Proto jsou tyto materiály užitečné pro optoelektronické aplikace.
Abstract in different language: In this study, we report the structural, electronic and optical behavior of Zn3X2 (X= N, P, As) compounds by using highly accurate all electrons full potential linearized augmented plane wave method within the density functional theory. The lattice parameters of cubic Zn3N2 (space group Ia3), Zn3P2 and Zn3As2 (space group Pn-3m) and tetragonal Zn3P2 and Zn3As2 (space group P42/nmc) are found in accordance to the experimentally measured values. Zn3N2 is direct bandgap semiconductor. Further, it is found that Zn3P2 and Zn3As2 are metallic in cubic, while semiconducting in the tetragonal symmetry. The optical properties like real and imaginary part of dielectric function, refractive indices, extinction coefficient, optical conductivity, absorption coefficient and reflectivity of these compounds are also calculated. The direct bandgap nature of the compounds shows their optical activity in the near infrared, visible and low frequency ultraviolet energy. Therefore, these materials are useful for the optoelectronic applications.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zn3X2.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD