Title: Strukturální, elastické, optoelektronické a magnetické vlastnosti CdHo2S4 spinelu: první principová studie
Structural, elastic, optoelectronic and magnetic properties of CdHo2S4 spinel: a first-principle study
Authors: Hatraf, I.
Merabiha, O.
Seddik, T.
Baltache, Hadj
Khenata, Rabah
Ahmed, Rashid
Khan, Saleem Ayaz
Bouhemadou, Abdelmadjid
Azam, Sikander A.
Omran, Saad Bin
Citation: HATRAF, I., MERABIHA, O., SEDDIK, T., BALTACHE, H., KHENATA, R., AHMED, R., KHAN, S. A., BOUHEMADOU, A., AZAM, S. A., OMRAN, S. B. Structural, elastic, optoelectronic and magnetic properties of CdHo2S4 spinel: a first-principle study. Bulletin of materials science, 2017, roč. 40, č. 6, s. 1105-1110. ISSN 0250-4707.
Issue Date: 2017
Publisher: Indian Academy of Sciences
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29311
ISSN: 0250-4707
Keywords: CdHo2S4;spinelová vzácná zemina;TB-mBJ;elektronická struktura pásma;magnetické vlastnosti;optické vlastnosti.
Keywords in different language: Kewords: CdHo2S4;spinel rare earth;TB-mBJ;electronic band structure;magnetic properties;optical properties.
Abstract: Uvádíme výsledky počítané metodou the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) na strukturálních, elastických, optoelektronických a magnetických vlastnostech spinelu CdHo2S4. Pro modelování korelačních efektů se používá metoda the generalized gradient approximation (GGA), tak metoda Trans-Blaha modified Becke-Johnson potential (TB-mBJ). Vypočtený parametr mřížky, vnitřní souřadnice a objemový modul jsou v souladu s existujícími experimentálními daty. Podle vypočtených modulů pružnosti je CdHo2S4 mechanicky stabilní s tvárnou povahou a výraznou elastickou anizotropií. Feromagnetická fáze CdHo2S4 je energeticky příznivá ve srovnání s nemagnetickou, s vysokým magnetickým momentem asi 8,15 μB. Vypočítaná struktura pásma demonstruje, že sloučenina je polovodičová s přímím zakázaným pásmem. TB-mBJ poskytuje pro skupinu menšinových a většinových spinek zakázaného pásma přibližně -1,86 a -2,17 eV. Vypočítané optické spektra odhalují silnou odezvu v energetickém rozmezí mezi viditelným a extrémním UV světlem.
Abstract in different language: We report the results of the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) calculations on the structural, elastic, optoelectronic and magnetic properties of CdHo2S4 spinel. Both the generalized gradient approximation (GGA) and Trans-Blaha modified Becke-Johnson potential (TB-mBJ) are used to model the exchange-correlation effects. The computed lattice parameter, internal coordinate and bulk modulus are in good agreement with the existing experimental data. According to the calculated elastic moduli, CdHo2S4 is mechanically stable with a ductile nature and a noticeable elastic anisotropy. The ferromagnetic phase of CdHo2S4 is energetically favourable compared to nonmagnetic one, with a high magnetic moment of about 8.15 μB. The calculated band structure demonstrates that the title compound is a direct band gap semiconductor. The TB-mBJ yields a band gap of ∼1.86 and ∼2.17 eV for the minority and majority spins, respectively. The calculated optical spectra reveal a strong response in the energy range between the visible light and the extreme UV regions.
Rights: © Indian Academy of Sciences
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
CdHo2S4.pdf185,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD