Title: Vliv řízené oxidace oceli EN 10083-2: C45 na absorpci NIR záření
The impact of controlled EN 10083-2: C45 steel surface oxidation on NIR light absorption
Authors: Hruška, Matěj
Vostřák, Marek
Citation: HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M. The impact of controlled EN 10083-2: C45 steel surface oxidation on NIR light absorption. In METAL 2017 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 1153-1158. ISBN 978-80-87294-79-6.
Issue Date: 2017
Publisher: TANGER Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29495
ISBN: 978-80-87294-79-6
Keywords: oxidická vrstva, absorpce NIR, IR záření, povrchová oxidace, řízený ohřev
Keywords in different language: oxide layer, NIR absorption, IR radiation, surface oxidation, controlled heating
Abstract: Zvýšení absorpce povrchu může být užitečné při řadě laserových procesů tepelného zpracování. Absorptivita může být zvýšena například absorpčním povlakem nebo povrchovou oxidací. Metoda řízené oxidace laserem byla vyvinuta po sérii experimentů. Na vytvoření vrstvy oxidu na povrchu EN 10083-2: C45 byl použit skenovací laserový systém. Následně byla měřena absorptivita a tloušťka vytvořené oxidové vrstvy v závislosti na energii záření dopadající na povrch. Bylo zjištěno, že vyšší tloušťka vrstvy oxidu zvyšuje absorpci, ale růst není lineární. U vlnové délky 808 nm je lokální absorpční maximum pro energii dopadajícího záření okolo 2 J/mm2. Vlnová délka 808 nm byla vzata jako reference, protože vlastníme laser pro tepelné zpracování, který emituje záření této vlnové délky. Tyto výsledky ukázaly, že použití povrchové oxidace zvyšuje absorpci energie laseru povrchem materiálu v řádu desítek procent. Tato výhoda může být použita pro zpracování složitých obrobků, kde je třeba jednotlivé součásti zpracovávat s různými parametry.
Abstract in different language: An increase in surface absorptivity can be helpful with a number of laser heat treatment processes. Absorptivity can be increased by, for example, absorption coating or surface oxidation. The method of controlled laser oxidation was developed after a series of experiments. A scanning laser system was used to create an oxide layer on steel EN 10083-2: C45 surface. Subsequently, the absorbency and thickness of the formed oxide layer were measured, depending on the irradiation energy emitted into the surface. It has been found that higher the thickness of the oxide layer increases absorption, but the growth is not linear. For the wavelength of 808 nm, there is a local absorption maximum for irradiation energy around 2 J/mm2. The wavelength of 808 nm was taken as a reference because we own a laser for heat treatment emitting at that wavelength. These results have shown that the use of surface oxidation increases the coupling of laser energy to material surface in the order of tens of percent. This advantage can be used to process complex workpieces where individual components need to be processed with different parameters.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hruška_METAL2017.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD