Title: Účinek výrazné plastické a chladné deformace na strukturní a mechanické vlastnosti čistého komerčního titanu.
Effect of Severe Plastic and Heavy Cold Deformation on the Structural and Mechanical Properties of Commercially Pure Titanium
Authors: Palán, Jan
Šutta, Pavol
Kubina, Tomáš
Domanková, Mária
Citation: PALÁN, J., ŠUTTA, P., KUBINA, T., DOMANKOVÁ, M. Effect of Severe Plastic and Heavy Cold Deformation on the Structural and Mechanical Properties of Commercially Pure Titanium. Materials and Technology, 2018, roč. 51, č. 5, s. 849-853. ISSN: 1580-2949
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Metals and Technology
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85032020699
http://hdl.handle.net/11025/29797
ISSN: 1580-2949
Keywords: Conform SPD technika, rotační pěchování v zápustkách, titán, lisování protlačováním,
Keywords in different language: equal-channel angular pressing, CONFORM SPD technique, rotary swaging, titanium, extrusion
Abstract: Zpracování materiálů výraznou plastickou deformací (SPD – severe plastic deformation) poskytuje velký potenciál možností spojený s dosažením jejich vlastností zušlechtěním počáteční zrnité struktury. Současné experimenty obsahují mechanické práce na titanu komerční čistoty (Ti Grade2) pomocí „CONFORM SPD“ techniky, která je jednou z SPD metod a rotačního pěchování. Cílem bylo zpracovat materiál při co možná nejnižší teplotě aby nedošlo ke změkčení procesu a tedy, aby bylo dosaženo jeho posílení skrz mikrostrukturní zušlechtění. Po třech procesech v CONFORM SPD zařízení byla dosažena konečná pevnost na úrovní 673 MPa. Průměrná velikost krystalitů byla 330 nm. K největšímu zlepšení mechanických vlastností materiálů bylo dosaženo po prvém procesu. Po dalších procesech byl příspěvek zlepšení vlastností minimální. Zpracování materiálu v CONFORM SPD zařízení nezeslabilo jeho kujnost. Následně byly dráty rotačně pěchované v zápustkách. Konečná pevnost materiálu byla 1070 MPa. Odezva vlastností materiálu na tuto formovací metodu byla výrazně různá. Důvodem je to, že rotační pěchování v zápustkách nepatří mezi SPD technologie. To způsobuje rychlé ztvrdnutí materiálu a snižuje se jeho kujnost. Vzorek byl následně vyšetřován pomocí několika experimentálních technik. Světelná a transmisní elektronová mikroskopie jakož i rentgenová difrakce byly použity na zjištění velikosti zrna, jeho distribuci a orientaci.
Abstract in different language: SPD (severe plastic deformation) processing of materials provides a great potential associated with the enhancement of their properties by refining the initial grain structure. The present experiments involved mechanical working of commercial-purity titanium (Ti Grade 2) with the CONFORM SPD technique, which is one of the SPD methods, and with rotary swaging. The objective was to process the material at as low temperatures as possible in order to avoid softening processes and, therefore, to achieve the maximum strengthening through a microstructure refinement. Three passes through a CONFORM SPD machine were completed and the resulting ultimate strength was 673 MPa. The average grain size was 330 nm. The greatest improvement of the mechanical properties was achieved in the first pass. In the subsequent passes, the contributions were minor. The processing in the CONFORM SPD machine did not impair the ductility of the material. Subsequently, the wires were rotary swaged. The ultimate strength achieved was 1070 MPa. The response of the properties to this forming method was markedly different. The reason is that rotary swaging does not belong to SPD techniques. It causes rapid work hardening and reduces the ductility of the material. The work-piece was subsequently investigated with the aid of several techniques. Light and transmission electron microscopy and X-ray diffraction were employed for evaluating the grain size, distribution and orientation.
Rights: Plný text není přístupný.
© Institute of Metals and Technology
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SUTTA_Jan_Palan_MTAEC9-51.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD