Title: Vylepšené termoelektrické vlastnosti ASbO3 v důsledku snížené odstupu pásma prostřednictvím modifikovaného potenciálního schématu beckeho johnsona
Enhanced thermoelectric properties of ASbO3 due to decreased band gap through modified becke johnson potential scheme
Authors: Irfan, Muhammad
Azam, Sikander
Hussain, Safdar
Khan, Saleem Ayaz
Sohail, M.
Ahmad, Manzoor
Goumri-Said, Souraya
Citation: IRFAN, M., AZAM, S., HUSSAIN, S., KHAN, S. A., SOHAIL, M., AHMAD, M., GOUMRI-SAID, S. Enhanced thermoelectric properties of ASbO3 due to decreased band gap through modified becke johnson potential scheme. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2018, roč. 119, č. AUG 2018, s. 85-93. ISSN 0022-3697
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29852
ISSN: 0022-3697
Keywords: Pyrochlorexid;Elektronická struktura;Optické vlastnosti;Termoelektrické vlastnosti;DFT
Keywords in different language: Pyrochlore oxide;Electronic structure;Optical properties;Thermoelectric properties;DFT
Abstract: Použitím výpočtů teorie funkční hustoty (DFT) jsme zkoumali vliv atomů Ag a Cs NA transportní vlastností ASbO3 (A = K, Ag a Cs). Použili jsme první principové výpočty pro zkoumání elektronických, optických a termoelektrických vlastností sloučenin ASbO3. Výměnný a korelační potenciál (EXC) byl zpracován modifikovanou funkční metodou Becke Johnson (mBJ). Optimalizované konstanty mřížky a interní parametry buněk byly v souladu s dostupnými experimentálními daty. Hustota vlastní konsistence výpočtů stavových a strukturních struktur ukazuje, že Cs-d a Ag-d stavy zůstávají ve valenčním pásmu a dominují pod úrovní Fermi, zatímco Sb-s / p stavy přispívají hlavně do vodivého pásma. Když dochází k substituci Ag a Cs pro K, dochází k postupné hybridizaci výsledků Cs-d a Ag-d. Optické spektrum ukazuje hlavní absorpční pík mezi 8,0 a 13,0 eV v závislosti na povaze substituentu a mohlo by být způsobeno přechodem z hybridizovaného pásma (Sb-d a Sb-s) pod EF ke uvolnění Ag a Cs-s / p / d státy. Frekvenčně závislý index lomu, n (ω) a koeficient extinkce k (ω) ASbO3 byly také vypočteny pro záření až 40 eV. Kombinovali jsme výstupy DFT s teorií přenosu založenou na Boltzmannově rovnici pro výpočet potenciálního využití ASbO3 jako termoelektrika. Změna alkalického prvku ovlivnila jak elektrickou vodivost, tak Seebeckův koeficient a tepelnou vodivost.
Abstract in different language: Using density functional theory (DFT) calculations, we have explored the effect of Ag and Cs atoms on the electronic transport properties of ASbO3 (A = K, Ag and Cs). We employed first principle calculations for investigation of electronic, optical and thermoelectric properties of ASbO3 compounds. The exchange and correlation potential (EXC) was treated by the modified Becke Johnson functional (mBJ). The optimized lattice constants and internal cell parameters were in agreement with the available experimental data. The self-consistence density of state and band-structure calculations show that Cs-d and Ag-d states remains in valence band and dominate below the Fermi level, while Sb-s/p states mainly contribute in conduction band. When Ag and Cs for K substitution take place, there is a gradual hybridization of Cs-d and Ag-d states results. Optical spectra show the main absorption peak in between 8.0 and 13.0 eV depends on the substituent nature and could be due to transition from hybridized band (Sb-d and Sb-s), below EF to free Ag and Cs-s/p/d states. Frequency-dependent refractive index, n(ω), and the extinction coefficient, k(ω), of ASbO3 were also calculated for the radiation upto 40 eV. We combined the outputs of DFT to transport theory based on Boltzmann equation to calculate the potential use of the ASbO3 as thermoelectrics. The change of the alkaline element affected both of electrical conductivity, Seebeck coefficient and thermal conductivity.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KHAN_ASbO3.pdf3,37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD