Název: Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze. In: Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, s. 125-132. ISBN 978-80-263-0553-8.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Typ dokumentu: bookPart
kapitola v knize
URI: http://hdl.handle.net/11025/30757
ISBN: 978-80-263-0553-8
Klíčová slova: anarchismus;ruská literatura;20. století
Klíčová slova v dalším jazyce: anarchizm;russkaja literatura;20 veka;anarchism;russian literature;20th century
Abstrakt: Stať zkoumá stopy anarchistických idejı́ v ruské porevolučnı́ literatuře. Přestože přı́mý vliv filozofie anarchismu na vybrané spisovatele nenı́ prokázán, objevuje se zde řada typologických shod, obzvláště tehdy, pokud autoři ve svých románech představujı́ koncepci uspořádánı́ nové společnosti (Čajanov, Platonov, Zamjatin). Rozvı́jejı́ zejména témata, jako je svoboda, vymaněnı́ jedince z nadvlády státu, organizace autonomnı́ch kooperativnı́ch pospolitosti, pluralita myšlenı́. Sledované prózy byly mimo jiné kvůli své anarchistické podstatě vyloučeny z oficiálnı́ literatury své doby.
Abstrakt v dalším jazyce: Статья исследует развитие анархической мысли в русской послереволюцион- ной литературе. Хотя нельзя говорить о прямом влиянии философии анар- хизма на отдельных писателей , наблюдаются явные типологические сходства, особенно в тех случаях, когда авторы стараются описать свою концепцию нового устройства общества (Чаянов, Платонов, Замятин). На первый план выдвигают темы, как свобода, освобождение индивида от господства государ- ства, организация автономных кооперативных общест, разнообразие челове- ческой мысли. Анархическое начало анализированных романов послужило по- водом их выделения из официальной литературы своего времени.
This paper examines the traces of anarchist ideas in the post-revolutionary Russian literature. Although a direct influence of the philosophy of anarchism on selected writers is not demonstrated, it appears there are a number of typological matches, especially if the authors in their novels represent the concept of organization of a new society (Chayanov, Platonov, Zamyatin). They develop some themes such as freedom, emancipation of the individual from the domination of the state, the organization of autonomous cooperative communities, and pluralism of thinking. Studied prose works, inter alia because of their anarchic nature were excluded from the official literature of the time.
Práva: © Česká asociace slavistů - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Kapitoly v knihách / Bookparts (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anarchismus.pdfPlný text280,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.