Title: Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, Michaela. Tři stopy anarchismu v ruské porevoluční próze. In: Anticipace a reflexe filologických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, s. 125-132. ISBN 978-80-263-0553-8.
Issue Date: 2014
Publisher: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Document type: kapitola v knize
bookPart
URI: http://hdl.handle.net/11025/30757
ISBN: 978-80-263-0553-8
Keywords: anarchismus;ruská literatura;20. století
Keywords in different language: anarchism;russian literature;20th century;anarchizm;russkaja literatura;20 veka
Abstract: Stať zkoumá stopy anarchistických idejı́ v ruské porevolučnı́ literatuře. Přestože přı́mý vliv filozofie anarchismu na vybrané spisovatele nenı́ prokázán, objevuje se zde řada typologických shod, obzvláště tehdy, pokud autoři ve svých románech představujı́ koncepci uspořádánı́ nové společnosti (Čajanov, Platonov, Zamjatin). Rozvı́jejı́ zejména témata, jako je svoboda, vymaněnı́ jedince z nadvlády státu, organizace autonomnı́ch kooperativnı́ch pospolitosti, pluralita myšlenı́. Sledované prózy byly mimo jiné kvůli své anarchistické podstatě vyloučeny z oficiálnı́ literatury své doby.
Abstract in different language: Статья исследует развитие анархической мысли в русской послереволюцион- ной литературе. Хотя нельзя говорить о прямом влиянии философии анар- хизма на отдельных писателей , наблюдаются явные типологические сходства, особенно в тех случаях, когда авторы стараются описать свою концепцию нового устройства общества (Чаянов, Платонов, Замятин). На первый план выдвигают темы, как свобода, освобождение индивида от господства государ- ства, организация автономных кооперативных общест, разнообразие челове- ческой мысли. Анархическое начало анализированных романов послужило по- водом их выделения из официальной литературы своего времени.
This paper examines the traces of anarchist ideas in the post-revolutionary Russian literature. Although a direct influence of the philosophy of anarchism on selected writers is not demonstrated, it appears there are a number of typological matches, especially if the authors in their novels represent the concept of organization of a new society (Chayanov, Platonov, Zamyatin). They develop some themes such as freedom, emancipation of the individual from the domination of the state, the organization of autonomous cooperative communities, and pluralism of thinking. Studied prose works, inter alia because of their anarchic nature were excluded from the official literature of the time.
Rights: © Česká asociace slavistů - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Appears in Collections:Kapitoly v knihách / Bookparts (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anarchismus.pdfPlný text280,09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.