Název: Mental´naja karta Rossiji u češskich učaščichsja
Další názvy: Russian mental map of czech students
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Mental´naja karta Rossiji u češskich učaščichsja. Russkij jazyk za rubežom, 2014, roč. 242, č. 1, s. 53-59. ISSN 0131-615X.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: ZAO Otrasleviye Vedomosty
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/30758
ISSN: 0131-615X
Klíčová slova: učení;mentální mapa;sociokulturní přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching;mental map;socio-cultural approach;prepodavanija;mental naja karta;sociokul´turnj podchod
Abstrakt v dalším jazyce: Статья пос вящена расс мотр ению тако го явления, как менталь ная карт а, под котор ым по нима- ется ср едст во выражения пр едст авлений личност и об особ енностях опр еделенного географическо го простр анст ва. Автор оп исывает воз можност и пр акт ическо й работ ы с данными карт ами на урок ах иностр анного яз ыка. На ос новании собст венного иссл едо вания М. Пешко ва опр еделя ет, каким обр а- зо м выгляд ит менталь ная карт а Росс ии у чешск их учащихся , от мечает фактор ы, в ос новном об щест - венные, влияю щие на ее фор миро вание, выделя ет сф еры, анализируя котор ые на урок ах РКИ можно ее уточ нить и по мочь ст удентам выстро ить пр ивлекатель ный и со временный обр аз Росс ии.
The article discusses a phenomenon known as “mental map”, which is understood as a means of expressing individual ideas about the features of the specified geographical space. The author describes the possibility of practical work with mental maps during foreign language lessons. Based on her own research M. Peshkova analyzes how Czech students perceive and understand Russia mental map, refers to the factors, mainly social, that influence its formation, highlights areas by analyzing which Russian as a foreign language lessons can clarify students’ mental maps and help them to create an attractive and contemporary image of Russia.
Práva: © ZAO Otrasleviye Vedomosty
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Russkij-jazyk-za-rubezom.pdfPlný text338,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.