Title: Influence of strain on specific features of MoX2 (X = S, Se, Te) monolayers
Other Titles: Vliv kmene na specifické rysy MoX2 (X = S, Se, Te) monolayery
Authors: Ahmad, Iftikhar
Khan, Shujaat Ali
Idrees, Muhammad
Haneef, Muhammad
Shahid, Ismail
Din, Haleem Ud
Khan, Saleem Ayaz
Amin, Bin
Citation: AHMAD, I., KHAN, S. A., IDREES, M., HANEEF, M., SHAHID, I., DIN, H. U., KHAN, S. A., AMIN, B. Influence of strain on specific features of MoX2 (X = S, Se, Te) monolayers. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 2018, roč. 545, č. SEP 15 2018, s. 113-118. ISSN 0921-4526.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85048731509
http://hdl.handle.net/11025/30854
ISSN: 0921-4526
Keywords: Kmen;Elektronová struktura;Phonon disperze;Fotokatalytické reakce
Keywords in different language: Strain;Electronic structure;Phonon dispersion;Photocatalytic response
Abstract: Využíváme metodu plný potenciál Linearizované rozšířená roviny vlny (FLAPW) jak je implementováno v kódu WIEN2k pro výpočet strukturální, elektronické, vibrační a fotokatalytických vlastností napjaté monolayery MoS2, MoSe2 a MoTe2. Tlaková napětí 1,5 % MoS2, 1 % u MoSe2 a 1,5 % pro MoTe2, transformovat jejich kapela mezery od přímých k nepřímým, zatímco při tahových napětí zůstává přímá povaha pás. V části velikost tlakové namáhání band gap prochází maximálně a snížení monotónně pevnost v tlaku. Pozoruhodná valenční pásmo rozdělení se nachází u všech tří sloučenin, který je dále upraven o kmen. Mobilita elektronů se také počítá a zjištěno, že se liší pod značným tlakem. Fotokatalytické vlastnosti ukazují, že unstrained a příslušné napjaté MoS2 a MoSe2 systémy jsou vyšší než potenciál H2O∕O2, ukazuje, že H2O lze oxidovat na O2, zatímco MoTe2 se nepodařilo oxiduje H2O k O2. Navíc phonon spektra dále naznačují, že tyto systémy jsou stabilní tlakové a tahové napětí.
Abstract in different language: We employ the full-potential linearized augmented plane wave (FLAPW) method as implemented in the WIEN2k code for calculating structural, electronic, vibrational and photocatalytic properties of strained MoS2, MoSe2 and MoTe2 monolayers. Compressive strain of 1.5% for MoS2, 1% for MoSe2, and 1.5% for MoTe2, transform their band gaps from direct to indirect, while in case of tensile strain the nature of band gap remains direct. Under compressive strain size of the band gap passes through a maximum and decreases monotonically under tensile strain. A remarkable valence band splitting is found for all three compounds, which is further modified by strain. Mobility of electron are also calculated and found to be vary under strain. Photocatalytic properties show that unstrained and respective strained MoS2 and MoSe2 systems are higher than the H2O∕O2 potential, showing that H2O can be oxidized to O2, while MoTe2 fail to oxidized H2O to O2. Furthermore phonon spectra suggest that these systems are stable under both compressive and tensile strain.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MoX2_KHAN.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD