Title: Specific features of structural, electronic, optical and elastic properties of the cubic calcium pyroniobate Ca2Nb2O7 crystals
Other Titles: Specifické vlastnosti strukturních, elektronických, optických a elastických vlastností krystalů Ca2Nb2O7 křemičitého vápníku
Authors: Irfan, Muhammad
Azam, Sikander A.
Hussain, Safdar S.
Khan, Saleem Ayaz
Zaheer, Ali
Kityk, Iwan V.
Muhammad, Shabbir
Al-Sehemi, Abdullah Ghodran M.
Citation: IRFAN, M., AZAM, S. A., HUSSAIN, S. S., KHAN, S. A., ZAHEER, A., KITYK, I. V., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M. Specific features of structural, electronic, optical and elastic properties of the cubic calcium pyroniobate Ca2Nb2O7 crystals. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 2018, roč. 545, č. SEP 15 2018, s. 69-75. ISSN 0921-4526.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85048541729
http://hdl.handle.net/11025/30856
ISSN: 0921-4526
Keywords: Výpočty DFT;Niobáty;Elastické vlastnosti
Keywords in different language: DFT calculations;Niobates;Elastic properties
Abstract: Pomocí výpočtu prvotních principů hustoty funkční teorie (DFT) jsou studovány strukturní, elektronické, optické a elastické vlastnosti kubického pyrochlorexidu Ca2Nb2O7 pomocí vysoce přesné plné potenciální metody rozšířené rovinné vlny s aproximací GGA + U. Vypočtený parametr mřížky je v souladu s dostupnými experimentálními daty. Elektronické výpočty struktury pásma odhalují, že Ca2Nb2O7 má přímé energetické pásmo. Pro pochopení optických vlastností Ca2Nb2O7 se vypočítá absorpční koeficient, dielektrická konstanta, funkce ztráty energie, odrazivost, index lomu, koeficient rozšíření a optická vodivost pro 0-12 eV. Studie elastických vlastností pro kubický pyrochlorexid (Ca2Nb2O7) se také provádí v rámci výpočtů DFT. Pro stanovení elastických konstant (C-11, C-12 a C-44) v kubické fázi se používá metoda deformace napětí. Proto jsou úspěšně vypočteny objemové, smykové a Youngovy moduly spolu s Debyovou teplotou, elastickými anizotropními faktory a Poissonovým poměrem. Dále je poprvé vypočítána závislost tlaků na příčné a podélné vlnové rychlosti pro kubický pyrochlorexid (Ca2Nb2O7).
Abstract in different language: Using first principles density functional theory (DFT) calculation, the structural, electronic, optical and elastic properties of cubic Ca2Nb2O7 pyrochlore oxide is studied by highly accurate full potential augmented plane wave method with GGA+U approximation. The calculated lattice parameter is in good agreement with available experimental data. The electronic band structure calculations reveal that Ca2Nb2O7 has direct energy band. For the understanding of optical properties of Ca2Nb2O7, absorption coefficient, dielectric constant, energy loss function, reflectivity, refractive index, extension coefficient and optical conductivity are also calculated for 0-12 eV. A study of elastic properties for cubic pyrochlore oxide (Ca2Nb2O7) is also conducted within a frameowork of DFT calculations. The stress strain method is used for the determination of elastic constants (C-11, C-12 and C-44) in cubic phase. Hence, bulk, shear and Young's modulus along with Debye temperature, elastic anisotropy factors and Poisson's ratio are calculated successfully. Furthermore, pressure dependence of transverse and longitudinal wave velocities for cubic pyrochlore oxide (Ca2Nb2O7) are also calculated for the first time.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Khan_Ca2Nb2O.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD