Title: Learning analytics na ZČU - první přístup
Other Titles: Learning analytics at UWB - first approach
Authors: Grolmus, Petr
Rohlíková, Lucie
Citation: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 4-9.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30894
ISBN: 978-80-261-0828-3
Keywords: vzdělávací inovace;počítače v lidském chování;vysokoškolské vzdělávání;vzdělávací data mining;analytika vzdělávání;analýza interakce mezi studenty;systém řízení účení;předpověď úspěchu studie
Keywords in different language: learning innovation;computers in human behavior;higher education;educational data mining;learning analytics;student interaction analysis;learning management system;prediction study success
Abstract: Tento článek představuje první pohled a interpretaci analýzy učení z dat e-learningového systému (Learning Management System – LMS) provozovaného na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Předpokládáme, že existují tři typy granularity dat LMS. Prvním typem je nejvyšší úroveň popisující přístupy a využití LMS jakožto celku. Druhým typem jsou data na úrovni kurzu popisující chování a aktivity všech uživatelů daného kurzu. Posledním typem je uživatelská úroveň dat, která interpretuje aktivity jednotlivých uživatelů kurzu. Příspěvek diskutuje první dva typy granularity založených na reálných datech univerzitního e-learningového systému Moodle. Inspirovali jsme se mnoha předchozími studiemi zaměřenými na učební systémy typu LMS, které se často zaměřují na zejména na predikci akademického úspěchu nebo identifikaci studentů ohrožených studijní neúspěšností (např. Smith a kol. 2012; Jayaprakash a kol. 2014; Baker a kol. 2015). Tato zjištění tvoří základ pro další výzkum, který se zaměřuje na identifikaci chování uživatelů na kurzu a na vyhledání studentů ohrožených studijní neúspěšností.
Abstract in different language: The focus of this paper is the first look and interpretation of learning analytics data from learning management system (LMS) at the University of West Bohemia in Pilsen (UWB). We claim that there are three types of granuality of LMS data. The first type is top-level which describes approchaches and usage of LMS as a whole. The second one is course-level which deals with the behavior and activities of all users as a whole at a specific course. And the last user-type that interprets the activities of users in the course and looking for common patterns of behavior. This paper presents the first two types of granuality based on real data from the university LMS. We are inspired by many previous studies focusing on learning systems of the LMS, that often pay attention especially to academic success prediction or at-risk student identification (e.g. Smith et al. 2012; Jayaprakash et al. 2014; Baker et al. 2015). Theese findings form the basis for further reasearch on identifying user behavior on the course and identifying students at risk of learning failure.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grolmus.pdfPlný text544,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.