Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRubešová, Kateřina
dc.contributor.authorVorel, Ivan
dc.contributor.authorJirková, Hana
dc.contributor.authorJeníček, Štěpán
dc.date.accessioned2019-02-04T11:00:13Z-
dc.date.available2019-02-04T11:00:13Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRUBEŠOVÁ, K., VOREL, I., JIRKOVÁ, H., JENÍČEK, Š. Effects of Q&P process parameters on propersties of 42SiCr steel. Acta Metallurgica Slovaca, 2018, roč. 24, č. 2, s. 126-133. ISSN 1335-1532.en
dc.identifier.issn1335-1532
dc.identifier.uri2-s2.0-85049162276
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30900
dc.description.abstractPožadavek vysoké pevnosti a tažnosti je problémem u současných moderních ocelí. Tento problém lze vyřešit vhodným tepelným zpracováním, kterým lze získáním vhodné mikrostruktury dosáhnout meze pevnosti kolem 2000 MPa při tažnosti přes 10%. Jedním z těchto moderních způsobů tepelného zpracování je Q-P proces (Quenching and Partitioning). Tento proces využívá kombinaci martenzitu a zbytkového austenitu, který je důležitou fází pro zvýšení tažnosti oceli. Experiment byl proveden na nízkolegované oceli s obsahem uhlíku 0,43% a legované manganem, křemíkem a chromem. Tepelné zpracování bylo provedeno v peci bez ochranné atmosféry a kalení bylo uskutečněno v solné lázni. Pro získání nejlepší kombinace meze pevnosti a tažnosti byly odzkoušeny teploty přerozdělení 250°C a 300°C, kdy dochází k difúzi uhlíku z přesyceného martenzitu do zbytkového austenitu a popuštění zákalné struktury. Dále byl zjišťován i vliv teploty zakalení 200 a 150°C. Pro zjištění vlivu Q-P procesu na mechanické vlastnosti byl odzkoušen i režim představující klasické kalení a popouštění. Po optimalizaci parametrů zpracování byly získány martenzitické struktury s malým podílem bainitu a zbytkového austenitu. Meze pevnosti se pohybovaly v rozmezí 1930 – 2080 MPa a tažnosti od 9 do 16%.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherTechnical University of Košiceen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Technical University of Košiceen
dc.subjectProcesy Q&Pcs
dc.subjectTRIP efektcs
dc.subjectoceli AHSScs
dc.subjectZadržený austenitcs
dc.titleEffects of Q&P process parameters on properties of 42SiCr steelen
dc.title.alternativeVliv parametrů Q-P procesu na ocel 42siCrcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe requirement for high strength and good ductility possesses problems in today’s advanced steels. This problem can be tackled by appropriate heat treatment which produces suitable microstructures. By this means, ultimate strengths of about 2000 MPa and elongations of more than 10% can be obtained. One of such advanced heat treatment techniques is the Q&P (Quenching and Partitioning) process. It produces a mixture of martensite and retained austenite, where the latter is an important agent in raising the ductility of steel. In this experiment, a low-alloy steel with 0.41% carbon and manganese, silicon and chromium was used. An air furnace and a salt bath were employed for heat treatment and quenching, respectively. In order to obtain the best ultimate strength and elongation levels, partitioning temperatures of 250°C and 300°C were applied. Partitioning involves carbon diffusion from super-saturated martensite into retained austenite and tempering of hardening microstructure. Effects of the quenching temperatures of 200°C and 150°C were studied as well. To map the impact of the Q&P process on mechanical properties, an additional schedule with conventional quenching and tempering was carried out. Upon optimization of the parameters, the process produced martensite with a small amount of bainite and retained austenite. The ultimate strength was between 1930 and 2080 MPa and the elongation levels were from 9 to 16%.en
dc.subject.translatedQ&P processen
dc.subject.translatedTRIP effecten
dc.subject.translatedAHSS steelsen
dc.subject.translatedretained austeniteen
dc.identifier.doi10.12776/ams.v24i2.1063
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43923953
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Acta Metallurgica Slovaca_Rubešová.pdf870,3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD