Title: Uložení zákazu plnění smlouvy
Other Titles: Imposing a ban on performance of the contract
Authors: Burešová, Kateřina
Citation: BUREŠOVÁ, K. Uložení zákazu plnění smlouvy. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 11, s. 420-429. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2018
Publisher: Prospektrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31148
ISSN: 1210-8278
Keywords: veřejná zakázka;kontraktační proces;Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;zákaz plnění smlouvy
Keywords in different language: public procurement;contracting proces;Office for the Protection of Competition;ban on performance of the contract
Abstract: Cílem příspěvku je analyzovat zvláštní procesní obranu účastníka zadávacího řízení, resp. potenciálního dodavatele. Ta se váže na domněnku soutěžitele, že zadavatel uzavřel smlouvu na plnění s dodavatelem v rozporu se zákonem. Plnění takové smlouvy je z hlediska nedodržení zvláštních kontraktačních podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek nežádoucí. I přesto ale lze uvažovat o situacích, kdy veřejný zájem na plnění takto uzavřené smlouvy převýší nad zájmem zákazu jejího plnění. Uvážení o tom přísluší Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nesmí se přitom jednat o čistě ekonomické důvody.
Abstract in different language: The aim of the paper is to analyze the specific procedural defense of the tenderer, resp. potential supplier in the public procurement process. This is related to the presumption of the competitor that the contracting authority has entered into a contract for performance with the contractor in violation of the law. The performance of such a contract is undesirable in the case of non-compliance with the specific contract terms set out for the award of public contracts. Nevertheless, it is possible to consider situations where the public interest in fulfilling the contract thus concluded exceeds the interest of prohibiting its fulfillment. It depends on the consider of the Office for the Protection of Competition, and it must not be purely economic reasons.
Rights: Plný text není přístupný.
© Prospektrum
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Burešová - Uložení zákazu plnění smlouvy.pdf1,81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD