Title: Methodical support for teachers of robotics in the Czech educational system
Other Titles: Metodická podpora učitele robotiky v českém výukovém prostředí
Authors: Baťko, Jan
Citation: BAŤKO, J. Methodical support for teachers of robotics in the Czech educational system. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 14-23. ISBN: 978-80-86302-82-9.
Issue Date: 2017
Publisher: Centre for Higher Education Studies
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31192
ISBN: 978-80-86302-82-9
Keywords: robotická stavebnice;základní vzdělávání;programování;základní škola;metodická podpora
Keywords in different language: robotic kit;primary education;programming;primary school;methodical support
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je popsat možnosti a míru metodické podpory učitele robotiky a robotického programování v podmínkách českého základního školství a nalézt a popsat nedostatky a možné cesty ke zlepšení podpory výuky učitelů v této oblasti. Pro zmapování aktuální situace ve výuce robotiky v České republice jsme zrealizovali dotazníkové šetření pomocí strukturovaného online dotazníku, které proběhlo v listopadu a prosinci 2016 a bylo cíleno na učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Oslovili jsme 3911 škol a získali celkem 360 odpovědí. Následně jsme zmapovali dostupné metodické materiály primárně zaměřené na robotické stavebnice LEGO na českém a zahraničním trhu s cílem popsat možnosti podpory učitele ve výuce robotiky. Výsledkem průzkumu dostupných materiálů na trhu bylo zjištění, že existuje řada českých i zahraničních materiálů, které uplatňují k výuce různé přístupy. Některé jsou tematicky zaměřené, jiné cílí čistě na využití sady robotické stavebnice v jejím plném či částečném rozsahu. Z výsledků dotazníku je patrné, že učitelé příliš nevyužívají zahraniční materiály a spoléhají se hlavně na materiály dodávané přímo se stavebnicí nebo na zdarma dostupné náměty na specializovaných webech a blozích. U zahraničních materiálů učitelům nejčastěji chybí překlad do českého jazyka a využitelnost v českém výukovém prostředí. Výsledky studie napomohou zmapovat míru metodické podpory učitelů ve specifické oblasti robotické výuky a požadavky a potřeby učitelů, které by v budoucnu mohly napomoci k jejímu zlepšení, k čemuž by měla přispět také Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, jejíž součástí je mimo jiné právě metodická podpora vyučujících pro začlenění nových technologií do výuky.
Abstract in different language: The aim of this work is to describe the possibilities and extent of the methodical support of teachers of robotics and robotic programming in the Czech primary education system and to find and describe the deficiencies as well as possible ways to improve the educational support of teachers in this field. To map the current situation in the robotics education in the Czech Republic, we implemented a questionnaire survey by means of a structural online questionnaire which took place in November and December 2016 and was aimed to teachers of primary schools and appropriate school years of multi-year grammar schools. 3911 schools were asked to fill in the questionnaire. We received 360 responses. Afterwards we mapped the available methodical materials primarily focused on robotic kits LEGO in Czech and foreign market with the aim to describe the possibilities of teacher support in the robotics education. The result of the survey of available materials in the market was the finding that there are a lot of Czech and foreign materials which use various approaches in the education. It is evident that teachers do not use foreign materials very much and that they rely mainly on the materials being included in the kit or on freely accessible materials provided on specialized webpages and blogs. As for the foreign materials, teachers miss mostly the translation into Czech language and its usage in the Czech education system. The results of this study could help to map the extent of methodical support of teachers in the specific field of robotics education as well as teachers´ requirements and needs which could help with the future improvement. Strategy of Digital Education until Year 2020 should also contribute. In the strategy, there is also included the methodical support of teachers to integrate new technologies in education.
Rights: © Centre for Higher Education Studies
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Batko_Disco2017.pdf1,93 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD