Title: Novel photocatalytic water splitting solar-tohydrogen energy conversion: CdLa2S4 and CdLa2Se4 ternary semiconductor compounds
Other Titles: Nová fotokatalytická separace vody solární a vodní fází: CdLa2S4 a CdLa2Se4 ternární polovodičová sloučenina
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Novel photocatalytic water splitting solar-tohydrogen energy conversion: CdLa2S4 and CdLa2Se4 ternary semiconductor compounds. Physical chemistry physics, 2018, roč. 20, č. 13, s. 8848-8858. ISSN: 1463-9076
Issue Date: 2018
Publisher: Royal Society of Chemistry
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85044777094
http://hdl.handle.net/11025/31201
ISSN: 1463-9076
Keywords: Generalizovaná Gradientova aproximace;výpočty na bandové struktury;visible-light irradiation;elektronická struktura;optické předchozí;single-crystal;H-2 evoluce;tenké vrstvy;účinný růst
Keywords in different language: Generalized gradient approximation;band-structure calculations;visible-light irradiation;electron
Abstract: Komplexní ab initio výpočty od prvních k druhým principiálním metodám jsou prováděny za účelem zkoumání vhodnosti nescentrosymetrických CdLa2S4 a CdLa2Se4, které mají být použity jako aktivní fotokatalyzátory při osvětlení viditelného světla. Výpočty odhalují přímou propustnost obou sloučenin s velkými absorpčními koeficienty (104-105 cm x 1). Absorpční okraje CdLa2S4 a CdLa2Se4 se vyskytují při l = 579,3 nm a l = 670,1 nm a optické rozptylové pásmo se odhaduje na 2,14 eV a 1,85 eV pro CdLa2S4 a CdLa2Se4. Tyto mezery jsou větší než 1,23 eV, požadovaná optická mezera pro fotokatalytický výkon k rozdělení vody pod osvětlení viditelného světla. Vypočítané potenciály vodivého pásma a okraje valenčního pásma ukazují, že CdLa2S4 a CdLa2Se4 mají silné redukční síly pro produkci H2. Získané výsledky ukazují, že vysoká fotogenerovaná mobilita nosiče podporuje zvýšení fotokatalytického výkonu. Bylo zjištěno, že existuje velký mobilní rozdíl mezi elektrony (e?) A otvory (h +), což je užitečné pro oddělení e? a h +, redukce e? a h + rekombinace a zlepšení fotokatalytické aktivity. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že CdLa2S4 a CdLa2Se4 splňují všechny požadavky, aby byly účinnými fotokatalyzátory. To výrazně zlepší efektivitu vyhledávání a výrazně pomůže experimentům s úsporou zdrojů při průzkumu nových fotokatalyzátorů s dobrými fotokatalytickými výkony.
Abstract in different language: Comprehensive ab initio calculations from first- to second-principles methods are performed to investigate the suitability of non-centro-symmetric CdLa2S4 and CdLa2Se4 to be used as active photocatalysts under visible light illumination. The calculations reveal the direct band gap nature of both compounds with large absorption coefficients (104–105 cm1). The absorption edges of CdLa2S4 and CdLa2Se4 occur at l = 579.3 nm and l = 670.1 nm, and the optical band gaps are estimated to be 2.14 eV and 1.85 eV for CdLa2S4 and CdLa2Se4, respectively. These gaps are larger than 1.23 eV the required optical band gap for photocatalytic performance to split water under visible light illumination. The calculated potentials of the conduction band and the valence band edges indicate that CdLa2S4 and CdLa2Se4 have strong reducing powers for H2 production. The obtained results reveal that the high photogenerated carrier mobility favors enhancement of the photocatalytic performance. It has been found that there is a large mobility difference between the electrons (e) and the holes (h +), which is useful for the separation of e and h+, reduction of e and h+ recombination rate, and improvement of the photocatalytic activity. Based on these findings, one can conclude that CdLa2S4 and CdLa2Se4 satisfied all requirements to be efficient photocatalysts. .
Rights: Plný text není přístupný.
© Royal Society of Chemistry
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Reshak_CdLa2Se4-PCCP-18.pdf5,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD