Title: Jazyková modulácia ako translačný postup z rusko-slovenskej perspektívy (Na príklade bežného diskurzu)
Authors: Opalková, Jarmila
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 90-101.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31237
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: slovní zásoba;překlad;diskurzivní analýza;jazyková modulace
Keywords in different language: vocabulary;translation;discourse analysis;language modulation
Abstract in different language: Príspevok má za úlohu predstaviť prácu so slovnou zásobou v rusko-slovenskom komparatívnom pláne v dimenzii možností najmä lexikografického priemetu sémaziologických a onomaziologických štruktúr v rámci diskurzu, ktorý má v medzijazykovej komunikácii z pohľadu aktívnej a pasívnej slovnej zásoby špecifické jazykovo-rečové postavenie napriek tomu, že komunikanti v analyzovaných druhoch komunikačných situácií navonok demonštrujú status bežných používateľov jazyka, nie odborníkov, prípadne inak sociometricky príznakových subjektov. Materiál má načrtnúť prehľad existujúcich tendencií či demonštrovať vzorku možných prekladateľských, resp. tlmočníckych postupov, a to pri ich aplikácii v kontexte vymedzeného jazykového páru dominantne na pozadí lingvistiky prekladu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opalkova.pdfPlný text364,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.