Title: Diferenciální diagnostika dušnosti v PNP
Other Titles: Differential Diagnosis of Dyspnea in Prehospital Emergency Care
Authors: Paukertová, Terezie
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pfefferová Eva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31903
Keywords: dušnost;kyslík;plíce;příznaky;dýchaní;chopn
Keywords in different language: dyspnea;oxygen;lungs;symptoms;breathing;copd
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciální diagnostiky dušnosti u pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce popisujeme anatomii dýchacích cest a fyziologii dýchání, dále je představena zdravotnická záchranná služba spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a dostupné vyšetřovací metody a pomůcky u dušných pacientů v terénu přednemocniční neodkladné péče. Práce dále pojednává o jednotlivých vyšetřeních v pneumologii a nejčastěji užívaných farmakách ke zvládání stavů spojených s dušností v přednemocniční péči. V následující části této bakalářské práce se věnujeme dušnosti jako takové, jejím doprovodným příznakům, poruchám dýchání, specifikům polohování pacientů s akutní dušností a nelze opomenout ani kapitolu, která pojednává o psychických aspektech dušnosti. Závěrečná kapitola teoretické části se věnuje jednotlivým stavům spojených s dušností a jejich rozdělení podle příčiny. Praktická část byla realizována formou zpracování kazuistik pacientů, kteří se setkali s příznakem dušnosti, ať již z jakékoliv příčiny. Výzkumný soubor byl vytvořen ze zdravotnické dokumentace 4 pacientů, kdy dokumentace, která sloužila jako podklad pro jednotlivé kazuistiky, se skládala například z příjmové lékařské zprávy, výsledných laboratorních hodnot, průběhu hospitalizace, dekurzu a dalších podkladů. V jednom případě bylo součástí vypracování kazuistiky i dokumentace z transplantačního programu, kdy se jednalo o rodinného známého. Zde bylo využito i krátkého rozhovoru s pacientem. Rozhovor byl zaměřen na popis a vnímání subjektivních obtíží spojených s dušností před diagnostikou chlopenní vady a po transplantaci srdce, a to včetně popisu jeho návratu do běžného života. Výsledkem praktické výzkumné části je tedy porovnání příčin dušnosti u 4 pacientů, kteří se lišili věkem, předchorobím, pohlavím i obtížemi. Hlavním cílem práce bylo poskytnout přehled o příznacích a diagnostice stavů dušnosti, která by vedla k usnadnění diferenciace původce dušnosti v terénu PNP. Teoretická část této bakalářské práce zároveň může nabídnout obsáhlé shrnutí dané problematiky a posloužit tak jako edukační materiál pro studenty všech zdravotnických oborů, či pro zdravotnické záchranáře.
Abstract in different language: This Bachelor Degree thesis examines the differential diagnosis of dyspnea in patients in prehospital emergency care. The thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical section. The theoretical section describes the anatomy of respiratory passages and the physiology of breathing and presents the Emergency Rescue Service, together with the other supporting services of the Integrated Rescue System. This work also explores available examination methods and instruments for dyspneic patients in prehospital emergency care. Other aspects discussed herein are the individual types of examination in pneumology and the most frequently used drugs for managing conditions related to dyspnea in prehospital care. Further issues include dyspnea as such, its accompanying symptoms, breathing disorders and the specifics of positioning patients suffering acute dyspnea. One chapter deals with the mental aspects of dyspnea. The final chapter of this theoretical part of the thesis discusses the individual conditions related to dyspnea and their division according to cause. The practical section has been realized in the form of case histories of patients who have experienced symptoms of dyspnea, for whatever reasons. The research material used is based on the medical documentation of four patients that consists, for example, of admission medical reports, resulting laboratory values, records on the hospitalization proper, hospital medical records and other source materials. The elaboration of one of the case histories included medical record documentation acquired from the transplant program, where the patient is a family friend. A brief interview of the patient was made that focused on the patient's description and perception of his subjective problems related to dyspnea prior to the diagnosis of a heart valve disorder and after the heart transplantation, and the description of his return to normal life. The practical, research part of this thesis therefore centres on the causes of dyspnea in four patients, who differed in age, medical history, sex and type of health problem. The main purpose of this bachelor thesis has been to provide an overview of the symptoms and diagnosis of dyspnea that would facilitate an easier differentiation of the causes of dyspnea in prehospital emergency care. Furthermore, the theoretical section of this thesis offers a comprehensive summary of the subject under discussion that can serve as educational material for students of all fields of health care, as well as for rescue workers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diferencialni diagnostika dusnosti v PNP.pdfPlný text práce987,38 kBAdobe PDFView/Open
Paukertova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Paukertova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Paukertova.pdfPrůběh obhajoby práce395,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.