Title: Využití moderních zobrazovacích metod (PET/CT, MR) při plánování radioterapie.
Other Titles: Application of modern imaging methods (PET / CT, MRI) during radiotherapy planning.
Authors: Rejchová, Vlasta
Advisor: Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31913
Keywords: moderní zobrazovací metody;radioterapie;výpočetní tomografie;magnetická rezonance
Keywords in different language: modern imaging methods;radiotherapy;computed tomography;magnetic resonance
Abstract: Anotace Příjmení a jméno: Rejchová Vlasta Katedra: Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Název práce: Využití moderních zobrazovacích metod (PET/CT, MR) při plánování radioterapie Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Kott DrSc. Počet stran číslované: 40 Počet stran nečíslované (tabulky, grafy): 6 Počet příloh: 4 Počet titulů použité literatury: 11 Souhrn: Moderní zobrazovací metody mají zcela zásadní význam při diagnostice, plánování radioterapie i samotné léčbě. S jejich rozvojem stoupá možnost detekce nádorových onemocnění. Bakalářská práce na téma "Využití moderních zobrazovacích metod (PET/CT, MR) při plánování radioterapie" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji radioterapii a postup při jejím plánování, principy jednotlivých metod a jejich využití. V praktické části zpracovávám získané statistiky formou přehledných grafů, kterými využití daných metod porovnám.
Abstract in different language: Annotation Surname and name: Rejchová Vlasta Department: Department of rescue, diagnois and public health Title of thesis: Use of modern imaging methods (PET / CT, MR) in radiotherapy planning Consultant: prof. Ing. Josef Kott DrSc. Number of pages numbered: 40 Number of pages unnumbered (tables, graphs): 6 Number of appendices: 4 Number of literature items used: 11 Summary: Modern imaging methods are of paramount importance in the diagnosis, radiotherapy planning and treatment itself. With their development, the possibility of cancer can be detected. The bachelor thesis "Using modern imaging methods (PET / CT, MR) in radiotherapy planning" consists of the theoretical and practical part. In the theoretical part I describe radiotherapy and planning in radiotherapy, principles of individual methods and their use. In the practical part I process collected statistics in the form of clear graphs, which compare the use of given methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Rejchova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Rejchova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Rejchova.pdfPrůběh obhajoby práce418,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.