Title: Změny citlivosti bazofilních granulocytů během specifické alergenové imunoterapie
Other Titles: Changes in basophil granulocyte sensitivity during specific allergen immunotherapy
Authors: Rendlová, Linda
Advisor: Vlas Tomáš, Ing.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31934
Keywords: test aktivace bazofilních granulocytů;průtoková cytometrie;specifická alergenová imunoterapie;rekombinantní alergeny;alergie
Keywords in different language: basophil activation testing;flow cytometry;specific allergen immunotherapy;recombinant allergen;allergy
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na využití testu aktivace bazofilních granulocytů v rámci specifické alergenové imunoterapie. Teoretická část shrnuje charakteristiku bazofilů, alergické reakce, diagnostiku a terapii alergických onemocnění. V praktické části byl využit test aktivace bazofilů za pomoci průtokové cytometrie ke zhodnocení senzitivity pacientů v průběhu specifické imunoterapie. Srovnáním výsledků ve formě procenta aktivovaných bazofilů, CD-sens a plochy pod titrační křivkou s hodnotami alergen specifických protilátek IgE byla potvrzena validita testu aktivace bazofilů s použitím rekombinantních alergenů jako metody vhodné k posouzení citlivosti pacientů k alergenu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on employing basophil activation test in the context of specific allergen immunotherapy. Theoretical part summarizes basophil characteristics, allergic reactions, diagnostics and therapy of allergic diseases and disorders. In practical part, flow cytometric basophil activation test was used to evaluate sensitivity of patients in the course of specific immunotherapy. By comparing the results in the percentage of activated basophils, CD-sens and areas under the titration curves with IgE-specific allergen values, the validity of the basophil activation test using recombinant allergens was confirmed as a method suitable for assessing patients' sensitivity to allergen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linda Rendlova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova.pdfPrůběh obhajoby práce400,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.