Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAmlerová Jana, MUDr.
dc.contributor.authorVojíková, Michaela
dc.contributor.refereeFajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:19Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:19Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-26
dc.identifier76280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31947
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá výskytem bakteriálních střevních infekcí především na území České republiky, která se díky klimatickým podmínkám a vyspělosti obvykle nepotýká s život ohrožujícími střevními bakteriemi. V teoretické části práce je blíže popsána problematika těchto infekcí, fyziologická stavba trávicí soustavy včetně přirozeného mikrobiálního osídlení střev. Dále je zpracován přehled nejčastějších střevních infekcí, včetně popisu infekčních agens je způsobujících. Blíže je v práci rozebrána také laboratorní diagnostika a základní epidemiologické procesy. Praktická část se věnuje podrobnějšímu zkoumání záchytu původců bakteriálních střevních infekcí v roce 2017 na Ústavu mikrobiologie FN Plzeň prostřednictvím kvantitativního šetření se sekundární analýzou dat. Dále je pozorován trend střevních infekcí zachycených v posledních deseti letech na území České republiky.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinfekční onemocněnícs
dc.subjectstřevocs
dc.subjectprůjemcs
dc.subjectvýtěr z rektacs
dc.subjectlaboratorní diagnostikacs
dc.subjectpatogencs
dc.titleBakteriální střevní infekcecs
dc.title.alternativeBacterial intestinal infectionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with occurrence of bacterial intestinal infections mainly in the territory of The Czech Republic, which, due to climatic conditions and maturity, usually does not meet with life threatening bacteria. The theoretical part describes the problems of these infections, the physiological structure of the digestive system including the natural microbial settlement of the intestines. In addition, there is an overview of the most common intestinal infections, including the description of infectious agents, which cause them. Laboratory diagnostics and the basic epidemiological processed are also discussed. The practical part is devoted to a more detailed investigation of the capture of bacterial intestinal infections in 2017 at the Department of Microbiology of the Faculty Hospital In Plzeň through a quantitative survey with secondary data analysis. The trend of intestinal infections detected in the last ten years in The Czech Republic is also observed.en
dc.subject.translatedinfectious diseaseen
dc.subject.translatedintestineen
dc.subject.translateddiarrhoeaen
dc.subject.translatedrectal swaben
dc.subject.translatedlaboratory diagnosisen
dc.subject.translatedpathogenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakterialni_strevni_infekce_Vojikova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Vojikova.pdfPrůběh obhajoby práce395,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.